Chính thức đưa vào sử dụng hệ thống công bố thông tin điện tử

Ngày 11/9/2013, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Bằng đã ký Quyết định số 563/QĐ-UBCK, ban hành Quy chế hướng dẫn công ty đại chúng sử dụng hệ thống công bố thông tin (IDS) của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, từ ngày 25/9/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chính thức đưa vào sử dụng hệ thống báo cáo và công bố thông tin theo hình thức điện tử.

Được biết, Quy chế gồm 4 Chương, 17 Điều, hướng dẫn các công ty đại chúng sử dụng hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thực hiện báo cáo và công bố thông tin theo hình thức điện tử.

Quy chế này áp dụng cho đối tượng là các công ty đại chúng đã đăng ký công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (ngoại trừ các công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán) tham gia sử dụng và cung cấp thông tin dữ liệu cho hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Các thông tin được công bố qua hệ thống công bố thông tin bao gồm: Thông tin định kỳ, bất thường và thông tin công bố; Thông tin liên quan đến chào bán chứng khoán ra công chúng; Phát hành riêng lẻ, phát hành cổ phiếu trả cổ tức, tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, ESOP; Giao dịch cổ phiếu quỹ, chào mua công khai...

(KD)