Đẩy mạnh cải cách TTHC theo hướng tăng cường ứng dụng CNTT

(eFinance Online) - Theo chương trình công tác dự kiến tháng 11/2017 vừa được Bộ Tài chính công bố, Bộ sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực Tài chính.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Cụ thế, Bộ Tài chính sẽ triển khai đánh giá tác động, tính toán chi phí tuân thủ của TTHC ngay từ khâu dự thảo, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) có quy định TTHC, chỉ ban hành các văn bản QPPL sau khi có đánh giá tác động đảm bảo các tiêu chí: tính cần thiết; tính hợp lý; tính hợp pháp và tính toán chi phí tuân thủ của TTHC theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015, Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP, Thông tư 07/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp về kiểm soát TTHC.

Đồng thời, Bộ sẽ tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp các vướng mắc, tồn tại về cơ chế chính sách để kiến nghị sửa đổi thể chế chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Nghiên cứu thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nội dung cải cách về quy trình thu NSNN theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT).

Mở rộng việc mở tài khoản chuyên thu tại ngân hàng thương mại để tổ chức phối hợp thu và ủy nhiệm thu bằng tiền mặt để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người nộp thuế...

(PV)