Kinh nghiệm hay của Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh

(eFinance Online) -Trong giai đoạn 2011-2016, trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều ứng dụng lớn theo mô hình tập trung như: Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) được triển khai và vận hành tại các đơn vị kho bạc và cơ quan tài chính trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh; thanh toán song phương điện tử (TTSPĐT), TCS giữa kho bạc và cơ quan thu thuế, hải quan và các chi nhánh NHTM; thanh toán LKB điện tử trong điều kiện vận hành TABMIS trong hệ thống kho bạc; thí điểm ứng dụng dịch vụ công với các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn; thanh toán liên ngân hàng điện tử,…

Ảnh minh họa. Ảnh minh họa.

Để đạt được kết quả trên, Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của các cấp lãnh đạo từ trung ương đến địa phương. Đây là điểm mấu chốt mang đến sự thành công của việc triển khai hệ thống TABMIS trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Cụ thể, trong giai đoạn chuẩn bị, lãnh đạo Bộ Tài chính và lãnh đạo thành phố thường xuyên có sự trao đổi, bàn bạc để thống nhất phương án, cách thức triển khai để từ đó Bộ Tài chính thường xuyên có sự chỉ đạo sâu sát với Kho bạc Nhà nước, Ban triển khai dự án, đồng thời UBND Thành phố thường xuyên có sự chỉ đạo nhất quán với sở tài chính và Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh để phối hợp thực hiện. Việc hiện đại hóa công tác thu ngân sách nhà nước (NSNN)  và tổ chức phối hợp thu giữa các cơ quan trên địa bàn luôn được lãnh đạo các cơ quan thuế, hải quan, tài chính, kho bạc; lãnh đạo UBND các cấp địa phương đặc biệt quan tâm, chú trọng nhằm đạt được mục tiêu đổi mới toàn diện về cơ chế chính sách và quy trình nghiệp vụ trong công tác thu, nộp NSNN theo hướng đơn giản hoá và giảm thiểu thời gian, thủ tục nộp tiền cho người nộp thuế, đảm bảo tính công khai, minh bạch các khoản thuế đã nộp.

Từ sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của các cấp lãnh đạo, Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh đã xây dựng lộ trình tổ chức triển khai thống nhất và chặt chẽ, chi tiết các công việc từ công tác chuẩn bị, rà soát về quy trình nghiệp vụ, thiết lập môi trường vận hành, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác triển khai. Phân công công việc cụ thể cho các thành viên trong Tổ triển khai và các phòng ban có liên quan. Trên cơ sở đó Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh đã phối kết hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan để kịp thời bàn bạc thống nhất các phương án tốt nhất, cách thức xử lý những nghiệp vụ đặc thù của thành phố cũng như vướng mắc phát sinh. Trong quá trình triển khai TABMIS, Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh có sự phối hợp chặt chẽ với sở tài chính và Tổ triển khai từ khâu rà soát chuẩn bị cho công tác chuyển đổi dữ liệu, nhập dữ liệu dự toán và xử lý các vướng mắc giữa các bên, kết quả là quá trình triển khai được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả. Chỉ trong một thời gian ngắn, Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh đã hoàn toàn chuyển sang vận hành hệ thống TABMIS, không duy trì song song chương trình KTKB. Trong quá trình triển khai đại hóa công tác thu NSNN và tổ chức phối hợp thu, Kho bạc Nhà nước thành phố, cục thuế và cục hải quan cùng phối hợp làm việc với các NHTM để bàn bạc triển khai cơ chế phối hợp thu NSNN qua hệ thống NHTM, qua đó cùng tiến hành thảo luận và thống nhất nội dung ký kết thỏa thuận liên tịch về quy trình phối hợp thu NSNN…

Một kinh nghiệm cũng rất đáng quan tâm của Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh đó là làm tốt công tác truyền thông cho mỗi dự án, giúp cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia triển khai và vận hành ứng dụng có được nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng và lợi ích của việc triển khai dự án CNTT. Giúp cho khách hàng nhận thức được sự thuận tiện, nhìn thấy được hiệu quả ưu việt mà ứng dụng mang lại để khách hàng tích cực hưởng ứng, tham gia sử dụng dịch vụ được triển khai. Điều này thể hiện rõ qua công tác phối hợp thu giữa Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại, các bên tham gia tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: qua báo đài, treo băng rôn, phát tờ rơi… giúp cho người nộp thuế thấy rõ được sự thuận tiện khi thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước. Đồng thời trong quá trình triển khai, Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh liên tục thu thập thông tin thống kê của người sử dụng như: số liệu hồ sơ chứng từ đã lập, thời gian và thao tác thực hiện… Tiếp nhận kịp thời mọi phản hồi của các phòng nghiệp vụ, của người sử dụng để kịp thời xử lý các vướng mắc xảy ra trong quá trình vận hành.

Với những kinh nghiệm trên, Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh đã triển khai thành công các ứng dụng lớn theo mô hình tập trung. Nhờ đó đã mang lại hiệu quả to lớn trong công tác quản lý, điều hành ngân sách tại thành phố, đồng thời cũng góp phần thiết thực trong công tác cải cách hành chính của cơ quan, của ngành.

(Phúc Khang)