Nhiều chuyển biến trong thực hiện Nghị quyết 36a về Chính phủ điện tử

(eFinance Online) -Công tác ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) xây dựng Chính phủ điện tử mới chỉ phát huy được hiệu quả ở một số ngành, lĩnh vực; chưa tạo thành hệ thống thông suốt giữa các ngành, các cấp; hệ thống các cơ sở dữ liệu quốc gia triển khai còn chậm; hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ…

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Chú trọng nâng cao chất lượng DVCTT

Theo Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử Quý I năm 2018, các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai, mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên cơ sở Danh mục DVCTT mức độ 3,4 theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và chủ động của các bộ, ngành, địa phương. Trong quý I/2018, đã có thêm 13.909 DVCTT mức độ 3, 4 được các bộ, ngành, địa phương xây dựng và vận hành nhưng số lượng DVCTT có phát sinh hồ sơ lại giảm đi đáng kể so với quý trước. Cụ thể: Số lượng DVCTT mức độ 3,4 được các bộ, cơ quan ngang bộ và Bảo hiểm xã hội Việt Nam cung cấp hiện nay là 1.551 nhưng số lượng DVCTT có phát sinh hồ sơ trực tuyến trong quý I/2018 chỉ có 376 dịch vụ, đạt tỷ lệ 24,24% (quý IV/2017 là 64,14%). Số lượng DVCTT mức độ 3, 4 được các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp hiện nay là 45.374, tuy nhiên số lượng DVCTT có phát sinh hồ sơ trực tuyến trong quý I/2018 là 4.396, đạt tỷ lệ 9,69% (quý IV/2017 là 15,42%).

Để tăng cường hiệu quả việc cung cấp các DVCTT, Văn phòng Chính phủ đang xây dựng Danh mục DVCTT mức độ 3 và 4, thực hiện tại cá bộ, ngành, địa phương năm 2018 theo hướng lựa chọn những dịch vụ được người dân, doanh nghiệp sử dụng thường xuyên, đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. Dự kiến sẽ ban hành vào đầu quý II/2018.

Về việc thiết lập Cổng dịch vụ Quốc gia: Văn phòng Chính phủ đang xây dựng dự thảo Đề án triển khai, sẽ gửi lấy ý kiến của các bộ, ngành liên quan và trình Thủ tướng Chính phủ trong quý III/2018. Bên cạnh đó, đang phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan hoàn thiện phương án kỹ thuật theo hướng tích hợp, trao đổi dữ liệu về thủ tục hành chính, hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đối với cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và tích hợp DVCTT với hệ thống thông tin môt cửa điện tử của các bộ, ngành, địa phương trên cơ sở sử dụng công nghệ tiên tiến và tham khải mô hình Cổng dịch vụ công Quốc gia của các nước xếp hạng cao trên thế giới.

63 tỉnh, thành phố đã kết nối liên thông quản lý văn bản

Hiện nay, 26/29 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã hoàn thành việc kết nối, liên thông các hệ thống quản lý văn bản của các bộ, ngành địa phương với Văn phòng Chính phủ theo 2 cấp hành chính, hình thành một hệ thống quản lý văn bản điện tử thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến địa phương, cho phép tự động nhận biết được trạng thái xử lý văn bản điện tử giữa các cơ quan. Hiện Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ đang thử nghiệm giải pháp kết nối liên thông.

Trên cơ sở kết quả thử nghiệm mô hình mẫu liên thông 4 cấp hành chính có sử dụng chữ ký số chuyên dùng giữa Văn phòng hính phủ với UBND TP Hồ hí Minh, Văn phòng Chính phủ đang phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thử nghiệm theo 4 cấp hành chính.

Ngoài ra, Bộ Thông tin và Truyền thông đang phối hợp với Văn phòng Chính phủ xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá, kiểm thử hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc và hệ thống trung gian phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản.

Xây dựng Chính phủ điện tử: Nhiệm vụ chiến lược

Sau hơn 2 năm triển khai Nghị quyết 36a/NQ-CP, một số chỉ tiêu đặt ra không hoàn thành như chỉ tiêu các bộ, ngành có 100% các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3, 4 theo danh mục được ban hành và chỉ tiêu đến hết năm 2016 Việt Nam được nằm trong nhóm 4 của ASEAN về chỉ số phát triển Chính phủ điện tử theo đánh giá của Liên Hợp quốc. Về chỉ tiêu đến hết năm 2017 nằm trong nhóm 3 của ASEAN, Liên Hợp quốc sẽ có báo cáo, kết quả xếp hạng năm 2018. Trong 73 nhiệm vụ cụ thể của các bộ, ngành, địa phương được giao tại Nghị quyết 36a/NQ-CP, có 53 nhiệm vụ cơ bản hoàn thành, đạt tỷ lệ 72,6%. Một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng triển khai còn chậm, chưa có kết quả cụ thể. Nghị quyết 36a/NQ-CP đặt ra hầu hết mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện đến hết nă 2017, một số nhiệm vụ chưa hoàn thành và thời hạn không còn phù hợp với thực tiễn. Bên cạnh đó, 17 nhiệm cụ thể theo Nghị quyết 01/NQ-CP giao các bộ, ngành đang tích cực triển khai, các nhiệm vụ này mới được giao và thời hạn hoàn thành trong năm 2018.

Nhìn chung, công tác ứng dụng CNTT xây dựng Chính phủ điện tử mới chi phát huy hiệu quả ở một số ngành, lĩnh vực; chưa tạo thành hệ thống thông suốt giữa các ngành, các cấp; hệ thống các cơ sở dữ liệu quốc gia triển khai còn chậm; hạ tầng kỹ thuật CNTT chưa đồng bộ; việc thuê dịch vụ CNTT gặp khó khăn vướng mắc; việc cung cấp DVCTT đã được các bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai với số lượng lớn dịch vụ nhưng hiệu quả sử dụng chưa cao, nhiều DVCTT không phát sinh hoặc phát sinh rất ít hồ sơ xử lý trực tuyến, chưa thu hút được sự tham gia của người dân, doanh nghiệp.

Chính phủ đã xác định nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử là nhiệm vụ chiến lược, trọng tâm của Chính phủ giai đoạn 2018-202 và những năm tiếp theo. Trong năm 2018, Chính phủ đã đặt ra mục tiêu xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ người dân; đẩy mạnh ứng dụng CNTT, xử lý hồ sơ công việc trên mạng máy tính; thực hiện kết nối liên thông các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cung cấp DVCTT mức độ 3,4; tăng cường bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng; nâng cao chỉ số về Chính phủ điện tử theo đánh giá của Liên hợp quốc.

Để đạt được mục tiêu trên, Văn phòng Chính phủ kiến nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Nghị định quy định quản lý đầu tư, m ua sắm, thuê sản phẩm, dịch vụ CNTT sử dụng vốn nhà nước. Đồng thời, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước và Danh mục DVCTT mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2018.

Đối với các bộ, ngành, địa phương, Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện các giải pháp có hiệu quả, theo tiêu chí định lượng cụ thể tại Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ để nâng cao chỉ số phát triển Chính phủ điện tử theo đánh giá của Liên Hợp quốc. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ kế hoạch và đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương phân bổ vốn sự nghiệp chương trình mục tiêu về CNTT giai đoạn 2016-2020 để các bộ, ngành triển khai thực hiện. Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cần thúc đẩy triển khai các cơ sở dữ liệu quốc gia ưu tiên theo Quyết định soó 714/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử, kết nối, chia sẻ dữ liệu cho các bộ, ngành, địa phương khai thác, sử dụng.

Bên cạnh đó, Văn phòng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh CCTTHC, tăng cường ứng dụng CNTT, xử lý hồ sơ công việc trên mạng máy tính. Khẩn trương hoàn thành việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 theo Danh mục DVCTT đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành, ưu tiên các dịch vụ công phổ biến được người dân, doanh nghiệp sử dụng nhiều.

(Thu Hằng)