Sẽ đẩy nhanh tiến trình hiện đại hóa ngành Dự trữ

(eFinance Online) - Nhờ áp dụng có hiệu quả công nghệ thông tin (CNTT), Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã chủ động điều hành linh hoạt, góp phần quan trọng trong công tác tham gia điều tiết, quản lý, điều hành nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế, bảo đảm sự ổn định chính trị-xã hội.
Ông Nguyễn Trần Duy, Cục trưởng Cục CNTT, Tổng cục Dự trữ Nhà nước Ông Nguyễn Trần Duy, Cục trưởng Cục CNTT, Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Ông Nguyễn Trần Duy, Cục trưởng Cục CNTT, Tổng cục Dự trữ Nhà nước chia sẻ: Năm 2017 công tác ứng dụng CNTT ngành Dự trữ đã đạt được nhiều kết quả. Các dịch vụ hạ tầng và trang thiết bị đã được triển khai, cung cấp đầy đủ và đang được đảm bảo vận hành thông suốt, ổn định tại đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục DTNN; tập trung phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong việc hỗ trợ khai thác, giải quyết khắc phục các sự cố, vướng mắc trong quá trình quản trị và vận hành. Đảm bảo các dịch vụ hạ tầng, trang thiết bị, mạng truyền thông của các đơn vị trong toàn hệ thống hoạt động ổn định góp phần hỗ trợ hiệu quả công tác triển khai phần mềm ứng dụng, cũng như công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Tổng cục DTNN.

Về cơ bản tại 03 cấp quản lý của Tổng cục đã được đầu tư và trang bị, đáp ứng yêu cầu về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho hoạt động triển khai, phát triển ứng dụng CNTT và trao đổi dữ liệu; năm 2017, tiếp tục duy trì, nâng cấp phiên bản, đảm bảo tính hiệu lực của các giải pháp đã trang bị trong giai đoạn trước. Tổng cục đã đầu tư triển khai tại 03 cấp quản lý và chủ yếu tại cấp Chi cục DTNN; trong đó, tiếp tục triển khai dịch vụ giám sát hỗ trợ kỹ thuật hệ thống máy chủ, lưu trữ và các dịch vụ hạ tầng tại Trung tâm dữ liệu của Tổng cục DTNN, nhằm đáp ứng yêu cầu và nâng cao hiệu quả hoạt động, ổn định của hệ thống, bảo mật hệ thống, cũng như an toàn dữ liệu và an ninh thông tin trong hoạt động triển khai ứng dụng CNTT.

Ngoài ra, ngành Dự trữ đã tăng cường hoàn thiện cơ chế chính sách và hạ tầng kỹ thuật hệ thống an toàn an ninh thông tin, đảm bảo an toàn cho việc tiếp nhận và trao đổi thông tin điện tử, các hệ thống ứng dụng theo hướng quản lý tập trung, xử lý trực tuyến…

Về quản lý nguồn lực nội bộ, đã nâng cao chất lượng công tác quản lý nguồn lực nội bộ như con người, kinh phí và tài sản; Toàn bộ các cán bộ nghiệp vụ có kiến thức tin học căn bản, đủ khả năng thao tác vận hành các ứng dụng tác nghiệp; chuẩn bị nội dung, phương án bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ tin học, cũng như cán bộ nghiệp vụ, đảm bảo tiếp nhận, quản lý, vận hành toàn bộ hệ thống thông tin hiện đại. Việc đào tạo bồi dưỡng được tiến hành song song với việc đầu tư trang thiết bị và phát triển phần mềm ứng dụng tác nghiệp. Bên cạnh đó, ngành Dự trữ tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tin học và cán bộ kiêm nhiệm làm công tác tin học tại 03 cấp quản lý (Tổng cục, Cục DTNN khu vực và Chi cục DTNN), hiểu biết chắc về nghiệp vụ, về chuyên môn đảm bảo tiếp nhận, vận hành và triển khai hệ thống CNTT hiệu quả.

Tuy nhiên, Cục CNTT là đơn vị mới, non trẻ nên nhân lực về công nghệ thông tin của Cục CNTT, các Cục DTNN khu vực còn mỏng và thiếu; trong khi đó, khối lượng công việc cho công tác tin học trong toàn hệ thống Tổng cục là rất lớn, nhất là về mảng phát triển ứng dụng tác nghiệp; mặt khác cán bộ tại Cục CNTT vừa làm công tác chuyên môn và đồng thời kiêm nhiệm quản lý, triển khai dự án Công nghệ thông tin và tại các Cục DTNN khu vực chỉ có 01 cán bộ làm công tác tin học, kiêm nhiệm nhiệm vụ của phòng Tổ chức hành chính. Vì vậy, dẫn đến nguồn lực quản lý và triển khai dự án Công nghệ thông tin nhiều thời điểm không tập trung, còn bị chi phối và phân tán; đồng thời gặp nhiều khó khăn trong công tác tiếp nhận và chuyển giao, duy trì và bảo trì, vận hành hệ thống CNTT, cũng như công tác triển khai ứng dụng.

Để khắc phục khó khăn này, trong thời gian tới, ngành Dự trữ đề xuất hình thành bộ máy quản lý công nghệ thông tin tại 22 Cục DTNN khu vực và Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ DTNN, bổ sung đội ngũ cán bộ tại Cục CNTT và Cục DTNN khu vực, đặc biệt bổ sung đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác công nghệ thông tin tại cấp Chi cục DTNN. Bên cạnh đó, tăng cường chương trình bồi dưỡng và tập huấn về quản lý, sử dụng thiết bị CNTT, phần mềm ứng dụng để nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ công chức tại cấp Cục DTNN khu vực và Chi cục DTNN trong quá trình tiếp nhận, vận hành, khai thác.

Trọng tâm năm 2018, Tổng cục Dự trữ sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ của Tổng cục DTNN, để đảm bảo đáp ứng yêu cầu quản lý các hoạt động nghiệp vụ DTNN. Ngoài ra, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật phục vụ vận hành hệ thống thông tin. Đặc biệt, ưu tiên tập trung xây dựng và phát triển hệ thống ứng dụng CNTT, cung cấp các công cụ phục vụ xử lý tác nghiệp nhanh, chính xác, tin cậy; điều hành thông suốt mạng thông tin nội bộ, hỗ trợ việc ra quyết định chỉ đạo điều hành và hoạch định chính sách của lãnh đạo các cấp nhanh và kịp thời. Duy trì và khai thác hiệu quả hệ thống thông tin dữ liệu dạng điện tử, bước đầu kết nối thông tin với các Bộ, ngành quản lý mặt hàng dự trữ quốc gia.

Đối với công tác quản lý nguồn lực nội bộ, ngành Dự trữ sẽ nâng cao chất lượng như con người, kinh phí và tài sản. Toàn bộ các cán bộ nghiệp vụ có kiến thức an toàn an ninh thông tin căn bản, đủ khả năng thao tác vận hành các phần mềm ứng dụng an toàn; đội ngũ cán bộ tin học được đào tạo bồi dưỡng về nghiệp vụ, chuyên môn đảm bảo tiếp nhận, vận hành toàn bộ hệ thống thông tin hiện đại. Việc đào tạo bồi dưỡng phải được tiến hành song song với việc đầu tư trang thiết bị và phát triển ứng dụng tác nghiệp.

(T.H)