10 nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tài chính 6 tháng cuối năm 2018

(eFinance Online) -Trong 6 tháng còn lại của năm 2018, ngành Tài chính phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2018, trên tinh thần chủ đề chỉ đạo, điều hành năm 2018 của Chính phủ là "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả".
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, 10 nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tài chính 6 tháng cuối năm 2018 sẽ là:

Thứ nhất, tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách theo đúng kế hoạch đề ra; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính - NSNN. 

Thứ hai, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi và giảm chi phí cho doanh nghiệp, người dân, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh; khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, đảm bảo cho nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững. 

Thứ ba, tổ chức điều hành dự toán NSNN năm 2018 tích cực, chủ động, chặt chẽ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách.

Thứ tư, triển khai xây dựng dự toán NSNN năm 2019 và kế hoạch tài chính 3 năm 2019-2021 theo hướng tích cực, sát thực tiến, khả thi; đảm bảo cân đối NSNN, đặc biệt là cân đối NSTW trong trung hạn.

Thứ năm, kiểm soát chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia, đảm bảo trong giới hạn cho phép. 

Thứ sáu, đẩy mạnh tái cấu trúc DNNN không cần nắm giữ cổ phần hoặc cổ phần chi phối; triển khai các giải pháp phát triển đồng bộ thị trường tài chính, thị trường chứng khoán, bảo hiểm; phát triển và nâng cao chất lượng thị trường dịch vụ tài chính; tiếp tục hoàn thiện thị trường kế toán, kiểm toán.

Thứ bảy, đẩy mạnh đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công, giá dịch vụ công.

Thứ tám, đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, quản lý tốt giá cả, thị trường; phấn đấu điều hành chỉ số giá tiêu dùng trong phạm vi chỉ tiêu Quốc hội cho phép (dưới 4%).

Thứ chín, đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, giảm đầu mối, tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ; kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức để đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thứ mười, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tập trung chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của Ngành.

(T.H)