10 tháng năm 2013: Các dự án vay nước ngoài giải ngân đạt 2.998,45 triệu USD

Theo số liệu của Bộ Tài chính, trong tháng 10/2013, các dự án vay nước ngoài giải ngân đạt 158,67 triệu USD, luỹ kế 10 tháng đầu năm đạt 2.998,45 triệu USD. Việc giải ngân được thực hiện kịp thời, đúng theo các quy định của các hiệp định vay, hợp đồng uỷ quyền cho vay lại đã ký.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Tính đến ngày 20/10/2013, Bộ Tài chính đã cấp bảo lãnh cho các khoản vay nước ngoài cho 6 chương trình, dự án đầu tư với trị giá 1.774 triệu USD trong các lĩnh vực điện và mua máy bay. Tổng trị giá trả nợ trong tháng 10/2013 là 34,87 triệu USD tương đương với gần 733,45 tỷ đồng, trong đó nợ cho vay lại là 16,29 triệu USD tương đương với 342,72 tỷ đồng. Luỹ kế đến tháng 10/2013 là 1.194,49 triệu USD tương đương với 24.943,51 tỷ đồng trong đó, nợ cho vay lại là 447 triệu USD tương đương với 9.334,82 tỷ đồng.

(Khánh Huyền)