2017 là một năm thành công trong công tác điều hành giá