3,44 triệu USD phát triển mạng thông tin việc làm

(eFinance Online) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự  án hỗ trợ kỹ thuật mạng thông tin việc làm sử dụng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc. Dự án trên được đầu tư với hạn mức vốn 3,44 triệu USD.
Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Mục tiêu đầu tư nhằm tạo mạng thông tin việc làm với bộ cơ sở dữ liệu người tìm việc - việc tìm người trên cả nước nhằm hỗ trợ các trung tâm dịch vụ việc làm thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm, cung ứng lao động; phân tích và dự báo thị trường lao động.

Dự án cũng nhằm nâng cao hiệu suất kết nối cung, cầu trên thị trường lao động thông qua: phát triển mạng thông tin kết nối việc làm và xây dựng cơ sở dữ liệu người tìm việc - việc tìm người được chia sẻ trên toàn quốc; xây dựng cổng thông tin việc làm được kết nối và chia sẻ trên toàn quốc; nâng cao năng lực trung tâm tích hợp dữ liệu thị trường lao động; nâng cao trình độ quản lý cho đội ngũ cán bộ các trung tâm dịch vụ việc làm; thống nhất quy trình thu thập, cập nhật, phổ biến thông tin thị trường lao động; tạo cơ sở vận động hỗ trợ từ các nhà tài trợ để tiếp tục đầu tư phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động Việt Nam.

(NQ)