4 nhóm nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa ngành Tài chính

(eFinance Online) - Trả lời phỏng vấn báo chí bên lề Hội nghị về đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) ngày 12/9/2018 , Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết, thời gian qua, ngành Tài chính đã đạt được những kết quả bước đầu về cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và hiện đại hóa.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn.Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn.

Tuy nhiên, Thứ trưởng cho rằng, theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, vẫn còn nhiều việc phải làm, trong đó, có 4 nhóm nhiệm vụ trong thời gian tới cần tập trung thực hiện.

Thứ nhất, về thể chế chính sách, tập trung vào 2 luật và 3 nghị định, như: Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Luật Chứng khoán (sửa đổi), nghị định về hóa đơn điện tử, nghị định về  kiểm tra chuyên ngành và một cửa quốc gia... để hiện đại hóa công tác quản lý, theo tiêu chuẩn của OECD. Tập trung sửa đổi Luật Chứng khoán để huy động được nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, chuyển đầu tư của khu vực doanh nghiệp (DN) dựa nhiều vào tín dụng hiện nay sang cổ phiếu và trái phiếu DN.

Thứ hai, Bộ Tài chính tập trung giảm TTHC. Bộ Tài chính đã hoàn thiện và trình Chính phủ nghị định, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 190/370 điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Thứ ba, thực hiện các giải pháp liên quan đến công tác hiện đại hóa TTHC. Hiện nay, ngành Tài chính có 961 thủ tục; 54% vẫn ở cấp độ 1, 2; 46% cấp độ 3, 4. Mục tiêu đề ra là năm 2020 đạt tối thiểu 90% TTHC ở cấp độ 3, 4; cần đề ra lộ trình 6 tháng tăng 10%-15% thủ tục lên cấp độ 3, 4 trong tổng số 961 TTHC.

Thứ tư, giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, cải cách thu gọn đầu mối bộ máy hành chính của cơ quan Bộ Tài chính cũng như của các đơn vị trong toàn ngành Tài chính. Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 520/QĐ-BTC phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, sáp nhập chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành chi cục thuế khu vực trực thuộc cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, đã đưa ra chiến lược trong 3 năm giảm 340/711 chi cục hiện nay; Kho bạc hiện đã giảm hơn 60 phòng giao dịch. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục cơ cấu để đảm bảo hiệu quả, tinh giản bộ máy.

Với các cơ quan trong Bộ cũng tinh giản số lượng phòng, đầu mối, trên cơ sở đó xây dựng lực lượng công chức theo Nghị quyết 27-NQ/TW 2018 của Trung ương, theo hướng giảm số lượng, nâng cao chất lượng và ứng dụng hiện đại hóa TTHC để đảm bảo tính hiệu quả, hiệu lực của bộ máy hành chính nhà nước.

Thứ trưởng cho biết, với các cơ quan trong Bộ cũng tinh giản số lượng phòng, đầu mối, trên cơ sở đó xây dựng lực lượng công chức theo Nghị quyết 27-NQ/TW 2018 của Trung ương, theo hướng giảm số lượng, nâng cao chất lượng và ứng dụng hiện đại hóa TTHC để đảm bảo tính hiệu quả, hiệu lực của bộ máy hành chính nhà nước.

"Thời điểm 31/12/2017 cơ quan Bộ Tài chính đã giảm được 4,7%. Tôi tin tưởng rằng, mục tiêu 10% đến 2020 chắc chắn Bộ Tài chính sẽ đạt và vượt được." - Thứ trưởng nhấn mạnh.

(T.H - lược ghi)