44 đề án về khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai và tài sản Nhà nước

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1428/QĐ-BTC phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1892/QĐ-TTg ngày 14/12/2012 và Quyết định số 2174/QĐ-TTg ngày 12/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ.  

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo Kế hoạch, 44 để án sẽ được triển khai thực hiện từ nay cho đến năm 2019, được chia thành ba nhóm gồm:

Nhóm nhiệm vụ hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý, sử dụng tài sản công gồm 16 đề án do Cục Quản lý công sản chủ trì. Trong đó đáng chú ý có Đề án xây dựng Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi) và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; Đề án về mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung; Đề án hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản nhà nước (trụ sở làm việc, phương tiện đi lại, trang thiết bị, phương tiện làm việc); Đề án hoàn thiện cơ chế góp vốn liên doanh, liên kết bằng giá trị quyền sử dụng đất tại các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính.
 
Nhóm nhiệm vụ liên quan đến chính sách tài chính đất đai hướng dẫn Luật đất đai năm 2013 gồm 11 đề án (10 đề án do Cục Quản lý công sản chủ trì và 1 đề án do Vụ Chính sách thuế chủ trì); trong đó tập trung chủ yếu vào việc xây dựng các văn bản hướng dẫn Luật đất đai năm 2013 về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước; chính sách đất đai khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; cơ chế điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất mà không do đầu tư của người sử dụng đất mang lại. Dự kiến Dự án Luật thuế tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng sẽ được xây dựng trong giai đoạn từ 2014-2018.
 
Nhóm nhiệm vụ liên quan đến chính sách đối với tài sản kết cấu hạ tầng gồm 17 đề án do Cục Quản lý công sản chủ trì. Bên cạnh việc sơ kết tình hình thực hiện Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản hạ tầng giao thông đường bộ (dự kiến thực hiện vào năm 2015), Cục Quản lý công sản cũng được giao xây dựng các Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản hạ tầng giao thông đường sắt, đường hàng không, cảng biển và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 
(T.H)