450 tỷ đồng phát triển Thương mại điện tử

Vừa qua Thủ tướng đã ban hành Quyết định 689/QĐ-TTg về việc phê duyệt chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2014 - 2020.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo Quyết định, từ đây đến năm 2020, Chính phủ chú trọng vào việc:

- Xây dựng hệ thống thương mại điện tử quốc gia rộng rãi và tiến hành áp dụng hình thức thanh toán bằng thẻ một cách phổ biến nhằm phát triển giao dịch thương mại điện tử giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng.

- Áp dụng phổ biến việc chứng thực chữ kí số để bảo đảm an toàn, bảo mật trong các giao dịch thương mại điện tử.

- Sử dụng hầu hết các tiêu chuẩn trao đổi thông điệp dữ liệu trong các giao dịch giữa các doanh nghiệp.

Kinh phí thực hiện Chương trình cho giai đoạn 2014 - 2020 khoảng 450 tỷ đồng, bao gồm: Ngân sách trung ương khoảng 350 tỷ đồng, trong đó vốn sự nghiệp 210 tỷ đồng và vốn đầu tư phát triển 140 tỷ đồng; Đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp tham gia Chương trình khoảng 80 tỷ đồng; Tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước khoảng 20 tỷ đồng.

Bộ Tài chính có trách nhiệm: Bố trí kinh phí hàng năm để thực hiện các nội dung hoạt động của Chương trình theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; Phối hợp với Bộ Công Thương hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình.

Quyết định này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 11/05/2014.

(T.H)