47.617 văn bản gửi, nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia

(eFinance Online) - Theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ, tính đến ngày 08/3/2019, đã có 95/95 (100%) cơ quan hoàn thành cập nhật mã định danh cơ quan theo Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT ngày 01/4/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các phần mềm quản lý văn bản và điều hành. 
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Từ ngày 19/01/2019 đến ngày 08/03/2019 đã có 12.257 văn bản gửi, 35.360 văn bản nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia, trong đó Thanh tra Chính phủ chưa phát sinh gửi văn bản điện tử. 63/95 cơ quan đã chuẩn bị được máy chủ bảo mật dùng riêng, tích hợp chứng thư số chuyên dùng do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp (bảo đảm văn bản điện tử gửi, nhận thông qua trục liên thông văn bản quốc gia được thông suốt, an toàn, an ninh), 32/95 cơ quan đang sử dụng máy chủ bảo mật chung do Văn phòng Chính phủ cung cấp.

32/95 cơ quan đã hoàn thành việc nâng cấp phần mềm quản lý văn bản và điều hành, đang chạy chính thức; 8/95 cơ quan đã hoàn thành việc nâng cấp, đang trong giai đoạn kiểm thử; 19/95 cơ quan đang thực hiện nâng cấp phần mềm; các cơ quan còn lại có kế hoạch cụ thể nâng cấp phần mềm. 

Số đơn vị kết nối hệ thống quản lý văn bản và điều hành thông qua trục liên thông văn bản quốc gia: 95/95 cơ quan (31 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng) đã hoàn thành kết nối thông qua mạng Truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Văn phòng Chính phủ đã phối hợp với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông kiểm tra, đánh giá an toàn an ninh đối với hệ thống thiết bị, hệ thống ứng dụng Trục liên thông văn bản quốc gia.. Văn phòng Chính phủ sẽ tiếp tục cùng với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an liên tục rà soát, đánh giá an toàn bảo mật đối với Trục liên thông văn bản quốc gia, đảm bảo an ninh, an toàn tối đa cho hệ thống.

Theo Văn phòng Chính phủ, trong thời gian triển khai gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước đã xuất hiện một số khó khăn sau: Các bộ, ngành, địa phương thực hiện hiệu chỉnh phần mềm quản lý văn bản và điều hành theo Quyết định 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ còn chậm, còn phụ thuộc vào các nhà cung cấp phần mềm quản lý văn bản và điều hành, nhiều phần mềm đã hết thời gian bảo hành, duy trì, phát triển. Nhiều bộ, ngành, địa phương chưa có thói quen xử lý văn bản trên môi trường mạng, vì vậy việc phát sinh các trạng thái xử lý văn bản chưa đầy đủ theo quy định tại Điều 10, Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg. Theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ, sau khi Lãnh đạo ký số văn bản thì Văn thư phải có công cụ ký số để cấp số văn bản, ngày, tháng, năm. Hiện nay vẫn chưa có hướng dẫn về mặt kỹ thuật nội dung này nên nếu triển khai ký số theo quy trình này thì Văn thư sẽ không cấp số văn bản, ngày, tháng năm.

Để triển khai hiệu quả Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong thới gian tới, Văn phòng Chính phủ sẽ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai một số việc: Hoàn thiện căn cứ pháp lý; cập nhật phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg và phản hồi trạng thái xử lý văn bản; thực hiện tiếp nhận, phát hành, quản lý văn bản điện tử gửi, nhận qua Trục liên thông văn bản quốc gia; số hóa văn bản; đưa chỉ tiêu áp dụng văn bản điện tử, chữ ký số vào chỉ tiêu ICT Index, PAR Index.

PV