5 tháng năm 2019: Thu cân đối ngân sách đạt 628,1 nghìn tỷ đồng

(eFinance Online) - Theo Bộ Tài chính, thu cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 5/2019 ước đạt 110,2 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng năm 2019 đạt 628,1 nghìn tỷ đồng, bằng 44,5% dự toán, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2018. 
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Trong đó: Thu nội địa: Tháng 5 ước đạt 81,9 nghìn tỷ đồng thấp hơn khoảng 29,7 nghìn tỷ đồng so tháng trước. Luỹ kế 5 tháng đạt 506,9 nghìn tỷ đồng, bằng 43,2% dự toán, tăng 13% so cùng kỳ năm 2018. Kết quả kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp trong 5 tháng đầu năm 2019 là khá tích cực và tương đối đồng đều ở các lĩnh vực kinh tế lớn. Ước tính cả nước có 52/63 địa phương thu nội địa đạt kế hoạch dự toán (trên 41%), trong đó 41 địa phương thu đạt trên 43% dự toán; 57 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ.

Thu từ dầu thô: Tháng 5 ước đạt 5,1 nghìn tỷ đồng, tăng 520 tỷ đồng so tháng trước. Lũy kế 5 tháng ước đạt 23,39 nghìn tỷ đồng, bằng 52,4% dự toán, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm 2018. 

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: Tháng 5 ước đạt 35,1 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 5 tháng ước đạt 146,7 nghìn tỷ đồng.

Cơ quan hải quan đã chủ động tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; nhờ đó, đã tác động tích cực đến số thu của khu vực này.

Tổng chi NSNN tháng 5/2019 ước đạt 120,7 nghìn tỷ đồng; luỹ kế 5 tháng đạt 550,2 nghìn tỷ đồng, bằng 33,7% dự toán, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Các nhiệm vụ chi ngân sách được đảm bảo chặt chẽ, theo đúng dự toán và tiến độ triển khai thực hiện của các đơn vị sử dụng ngân sách, đáp ứng tốt các nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội.

5 tháng đầu năm 2019, ngân sách trung ương đã trích 1.162,7 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ và xử lý các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách.

Cân đối NSNN tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2019 có thặng dư. Bộ Tài chính đã chủ động điều hành việc phát hành trái phiếu Chính phủ cho phù hợp với tình hình. Tính đến ngày 23/5/2019, đã phát hành được 98,3 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ với kỳ hạn bình quân là 12,75 năm, lãi suất bình quân là 4,94%/năm.

Trong tháng 6/2019, Bộ Tài chính sẽ hoàn thiện Đề cương chi tiết đánh giá Chiến lược tài chính-NSNN 10 năm 2011-2020; xây dựng Chiến lược 10 năm 2021-2030 và kế hoạch kế hoạch tài chính - NSNN 5 năm 2021-2025; Tổ chức điều hành NSTW bảo đảm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi theo dự toán được duyệt và thực tế phát sinh; Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2019...

Tiếp tục chỉ đạo cục thuế, cục hải quan các tỉnh, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý, thu hồi nợ đọng thuế. Đánh giá công tác thực hiện dự toán thu NSNN 6 tháng đầu năm 2019, trong đó phân tích rõ tình hình thu NSNN, nợ thuế, nguyên nhân tăng, giảm để có các giải pháp kịp thời.

Xây dựng quy trình thu NSNN thông qua mã định danh khoản thu; Triển khai cấu trúc lại cơ sở dữ liệu, kết nối, trao đổi thông tin thu NSNN theo lộ trình hoàn thiện dữ liệu của Tổng cục Thuế/Tổng cục Hải quan; xây dựng quy trình theo phương án thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi NSNN đối với mô hình KBNN cấp tỉnh và KBNN cấp huyện; trong đó lồng ghép quy trình giao dịch điện tử trên dịch vụ công và quy trình hướng dẫn về kiểm soát chi NSNN.

PV