7 ưu tiên trong điều hành chính sách tài khóa năm 2013

Năm 2013, ngành Tài chính đã xác định mục tiêu tài chính - ngân sách Nhà nước (NSNN): Tiếp tục cơ cấu lại NSNN, quản lý chặt chẽ, tiết kiệm, có hiệu quả các nguồn lực tài chính quốc gia, đảm bảo an ninh tài chính, góp phần tích cực tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, ngăn ngừa lạm phát cao, thúc đẩy tăng trưởng hợp lý; đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác đối ngoại.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Theo đó, trong năm 2013 sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm  sau: Một là, triển khai thực hiện quyết liệt, có kết quả các giải pháp liên quan đến tài chính, ngân sách mà Chính phủ đã xác định trong Nghị quyết 01/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, trong đó, tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, triệt để tiết kiệm; Nghị quyết 02/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường và giải quyết nợ xấu.

Tổ chức triển khai thực hiện tốt các chính sách thuế mới như Luật Quản lý thuế, Luật Thuế TNCN, Luật thuế TNDN sửa đổi, bổ sung. Tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp quản lý thu, kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, hạn chế nợ đọng thuế, tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế; tăng cường giám sát hàng hoá xuất, nhập khẩu và hàng tạm nhập tái xuất; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế... phấn đấu hoàn thành mức cao nhất dự toán thu NSNN đã được Quốc hội thông qua.

Hai là, tiếp tục thực hiện cơ cấu lại chi NSNN theo hướng ưu tiên đảm bảo các chính sách chế độ đã ban hành cho con người, chi an sinh xã hội; đảm bảo chi cho quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; bố trí chi đầu tư phát triển gắn với tái cơ cấu đầu tư công. Quản lý chặt chẽ các khoản chi, bảo đảm theo đúng dự toán đã được phê duyệt; chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng. Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là các khoản chi tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, mua xe công, chi phí công tác trong nước và nước ngoài. Tăng cường quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản, vốn trái phiếu chính phủ, chương trình mục tiêu quốc gia. Tập trung vốn cho trả nợ xây dựng cơ bản hoàn thành và các công trình, dự án hoàn thành trong năm 2013, hạn chế khởi công mới các công trình, dự án.

Ba là, tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ và cơ cấu lại nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia trong giới hạn an toàn; kiểm soát chặt chẽ các khoản vay về cho vay lại và bảo lãnh của Chính phủ. Đảm bảo chi trả nợ nước ngoài đến hạn theo các Hiệp định đã ký kết, không để xảy ra tình trạng nợ quá hạn làm ảnh hưởng đến các cam kết quốc tế, góp phần nâng cao hệ số tín nhiệm quốc gia.

Bốn là, tập trung triển khai quyết liệt, có kết quả Đề án “Tái cơ cấu DNNN, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011-2015”; Tăng cường giám sát hoạt động tài chính DN; tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển của các DN; tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy tiến trình cổ phần hoá DN.

Năm là, kiên định thực hiện cơ chế giá thị trường. Đối với hàng hoá, dịch vụ do Nhà nước còn định giá hoặc kiểm soát giá (điện, than, xăng dầu, giá dịch vụ công) sẽ tiếp tục lộ trình điều chỉnh giá theo cơ chế thị trường, xóa bao cấp qua giá vào thời điểm thích hợp, với liều lượng hợp lý phù hợp với mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; đồng thời có các giải pháp hỗ trợ hợp lý đối với những ngành sản xuất gặp khó khăn, hỗ trợ đối với người nghèo, người có thu nhập thấp, thực hiện các chính sách an sinh, xã hội.

Sáu là, thúc đẩy nhanh việc đổi mới cơ chế tài chính đối với lĩnh vực sự nghiệp công theo Kết luận số 37-TB/TW ngày 26/5/2011 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 09/8/2012 của Chính phủ. Có lộ trình để điều chỉnh khung giá các dịch vụ y tế, giáo dục, đảm bảo sự hài hòa, hợp lý về thời điểm thực hiện. Thực hiện cơ chế đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ cụ thể trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật để tăng quyền tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Bảy là, tổ chức thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính, ngân sách, tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng NSNN; thúc đẩy thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng.

Với những giải pháp mà Chính phủ đã xác định cho năm 2013 và các năm tiếp theo cũng như sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương, tôi tin rằng các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội đề ra cho năm 2013 sẽ được thực hiện thắng lợi. Nền kinh tế nước ta sẽ tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đà tăng trưởng dần được phục hồi, các cán cân vĩ mô sẽ ổn định và bền vững hơn, nhất là khi vấn đề tái cơ cấu nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng được tổ chức thực hiện đồng bộ trong thời gian tới.

(PV)