8 tháng: Tổng thu ngân sách ước đạt 576,9 nghìn tỷ đồng

Theo số liệu thống kê của Bộ Tài chính, 8 tháng năm 2014, tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) thực hiện ước đạt 576,9 nghìn tỷ đồng, bằng 73,7% dự toán, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, số thu nội địa ước đạt 389,28 nghìn tỷ đồng, bằng 72,2% dự toán, tăng 21,3% so với  cùng kỳ năm 2013 (không kể tiền sử dụng đất, bằng 72,3% dự toán, tăng 19,8%).

Ảnh minh họa - nguồn: Dantri.com.Ảnh minh họa - nguồn: Dantri.com.

Nhiều khoản thu quan trọng tiến độ đạt khá so với dự toán và cùng kỳ năm trước như: thu từ khu vực nhà nước đạt 70,8% dự toán, tăng 37,2% so với cùng kỳ, thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 71,8% dự toán, tăng 10,8% so với cùng kỳ, thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 75,2% dự toán, tăng 16,7% so với cùng kỳ.   

Bên cạnh đó, thu về dầu thô ước đạt 72,77 nghìn tỷ đồng, bằng 85,4% dự toán, bằng 97% so với cùng kỳ năm 2013.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 112,22 nghìn tỷ đồng, bằng 72,9% dự toán, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2013, trên cơ sở tổng số thu ước đạt 163,9 nghìn tỷ đồng, bằng 73,2% dự toán, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2013; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ 51,68 nghìn tỷ đồng.

Tổng chi NSNN tháng 8/2014, ước đạt 85,98 nghìn tỷ đồng; lũy kế chi 8 tháng năm 2014 ước đạt 681,28 nghìn tỷ đồng, đạt 67,7% dự toán, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2013.

Trong đó, chi đầu tư phát triển tháng 8/2014 ước đạt 17,46 nghìn tỷ đồng, lũy kế 8 tháng ước đạt 120,69 nghìn tỷ đồng, bằng 74% dự toán, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2013; trong đó, NSNN đã thực hiện cấp bù lãi suất tín dụng nhà nước đạt 73,4% dự toán; chi bổ sung dự trữ quốc gia đạt 69,1% dự toán.... Riêng về chi đầu tư XDCB, đến hết tháng 8/2014, vốn đầu tư thuộc NSNN đã thông báo đến các chủ đầu tư đạt 70,8% dự toán, vốn giải ngân đạt 68% dự toán (cùng kỳ năm 2013 đạt 60,3%); vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân đạt xấp xỉ 70,5% kế hoạch (cùng kỳ năm 2013 đạt 65%).

Chi trả nợ và viện trợ: tháng 8/2014 ước đạt 11,12 nghìn tỷ đồng, lũy kế 8 tháng ước đạt 83,84 nghìn tỷ đồng, bằng 69,9% dự toán, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2013, đảm bảo thanh toán đầy đủ và kịp thời các khoản nợ đến hạn...

Trong tháng 8/2014 (tính đến ngày 27/8/2014), Kho bạc Nhà nước huy động trái phiếu Chính phủ đạt tổng số 16.090 tỷ đồng. Luỹ kế từ đầu năm đến hết ngày 27/8/2014, KBNN huy động được 192.773,3 tỷ đồng, đạt 83,9% kế hoạch Bộ giao năm 2014, bằng 141,7% so với cùng kỳ năm 2013.

(PV)