9 tháng năm 2013: Các dự án vay nước ngoài giải ngân đạt hơn 2.839 triệu USD

Theo số liệu thống kê của Bộ Tài chính, trong tháng 9/2013, các dự án vay nước ngoài giải ngân đạt 303,86 triệu USD, luỹ kế đến 9 tháng đầu năm 2013 đạt 2.839,78 triệu USD. Việc giải ngân được thực hiện kịp thời, đúng theo các quy định của các hiệp định vay, hợp đồng uỷ quyền cho vay lại đã ký.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Cũng trong tháng 9/2013, Bộ Tài chính đã cấp bảo lãnh cho các khoản vay nước ngoài cho 6 chương trình, dự án đầu tư với trị giá 1.644 triệu USD trong các lĩnh vực điện và mua máy bay. Đối với bảo lãnh vay trong nước, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ cấp bảo lãnh cho 02 dự án với tổng trị giá 346 triệu USD. Như vậy, tổng trị giá các khoản vay có bảo lãnh chính phủ đã cấp trong năm 2013 (cả trong nước và nước ngoài) là 1.990 triệu USD.

Tổng trị giá trả nợ trong tháng 09/2013 là 211,03 triệu USD tương đương với gần 4.439 tỷ đồng, trong đó nợ cho vay lại là 75,29 triệu USD tương đương với 1.583 tỷ đồng. Luỹ kế đến tháng 09/2013 là 1.143 triệu USD tương đương với 23.866 tỷ đồng trong đó nợ cho vay lại là 425 triệu USD tương đương với 8.892 tỷ đồng.

(PV)