Bãi bỏ một số mã số ngạch ngành hành chính

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 11/2014/TT-BNV quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính.

Ảnh minh họa - nguồn internet. Ảnh minh họa - nguồn internet.

Thông tư này áp dụng đối với cán bộ, công chức chuyên ngành hành chính làm việc trong các cơ quan, tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, bãi bỏ các ngạch và mã số ngạch sau tại Quyết định 78/2004/QĐ-BNV:

- Kỹ thuật viên đánh máy (mã số ngạch 01.005);

- Nhân viên đánh máy (mã số 01.006); Nhân viên kỹ thuật (mã số ngạch 01.007);

- Nhân viên văn thư (mã số ngạch 01.008);

- Nhân viên phục vụ (mã số ngạch 01.009);

- Lái xe cơ quan (mã số ngạch 01.010);

- Nhân viên bảo vệ (mã số ngạch 01.011).

Đối với công chức hiện đang giữ các ngạch nêu trên được chuyển sang ngạch nhân viên (mã số ngạch 01.005) quy định tại Điều 9 của Thông tư này.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuyển nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức hành chính. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan căn cứ các quy định tại Thông tư này để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ công chức chuyên ngành hành chính.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2014.

(T.H)