Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu, hôm nay (17/1/2013), Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ đã ký Quyết định số 128/QĐ-BTC, ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.
 
Theo đó, các Lãnh đạo Bộ Tài chính căn cứ các giải pháp, nhiệm vụ Chính phủ giao trong Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết 02/NQ-CP và nội dung của Kế hoạch này, chủ động chỉ đạo các đơn vị thuộc lĩnh vực mình phụ trách thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao, bảo đảm đạt mục tiêu và yêu cầu của Chính phủ; chủ động kết hợp kiểm tra việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính khi công tác tại địa phương.
 
Thứ trưởng thường trực Nguyễn Công Nghiệp chủ trì, chỉ đạo trực tiếp việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.
 
Bên cạnh đó, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chủ động bám sát những mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ Chính phủ giao trong Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết 02/NQ-CP; chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ và những nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm, đạt kết quả cao nhất; tiếp tục cụ thể hoá các nhiệm vụ trong Kế hoạch này thành đề án, công việc, văn bản… để xây dựng Chương trình công tác tháng, quý và năm 2013 của đơn vị mình, báo cáo Lãnh đạo Bộ, trong đó cần xác định rõ đơn vị chủ trì, tham gia, thời hạn hoàn thành đối với từng công việc được giao.
 
Ngoài các nhiệm vụ tại Kế hoạch này, trong quá trình thực hiện nếu phát sinh những nhiệm vụ mới và những công việc cần phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chủ động báo cáo Bộ, đề xuất kế hoạch triển khai thực hiện.
 
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/1/2013.
 
(KD)