Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo điều hành giá

Vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Điều hành giá Vũ Văn Ninh đã ký Quyết định số 60/QĐ-BCDĐHG về ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo điều hành giá. Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo điều hành Giá được đặt tại Bộ Tài chính.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Ban Chỉ đạo điều hành Giá làm việc theo nguyên tắc tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định những chủ trương, định hướng quản lý, điều hành giá; các biện pháp điều hành giá, bình ổn giá đối với các hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ trong từng thời kỳ.

Đối với những vấn đề điều hành, quản lý giá phức tạp, hoặc có tác động lớn đến kinh tế - xã hội, hay còn nhiều ý kiến khác nhau, Ban chỉ đạo có thể mời các chuyên gia, các nhà khoa học, tổ chức có liên quan tham gia góp ý. Các nội dung thảo luận của Ban Chỉ đạo, ý kiến thảo luận của các thành viên, ý kiến kết luận cuộc họp của Ban Chỉ đạo và các tài liệu liên quan được bảo quản, bảo mật theo quy định của pháp luật.

Quy chế quy định cụ thể về chế độ báo cáo: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, định kỳ các Bộ, ngành phải có trách nhiệm cập nhật các thông tin về diễn biến thị trường, cung cầu, giá cả; biện pháp điều hành, bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu, quan trọng; cơ chế, chính sách liên quan trực tiếp đến điều hành giá hoặc có tác động đến giá các hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu hoặc mặt bằng giá; dự báo; các kiến nghị, đề xuất (nếu có). Quy chế cũng quy định cụ thể nhiệm vụ của từng bộ, ngành; các tập đoàn, tổng công ty lớn, các hiệp hội ngành hàng phải báo cáo diễn biến giá cả cung cầu khi gặp trường hợp có biến động bất thường về giá.

Ngoài ra, khi có sự điều chỉnh (tăng/giảm) giá hoặc điều hành giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục Nhà nước định giá (quy định tại Điều 19 Luật Giá), các Bộ, ngành, tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp theo thẩm quyền phải báo cáo về phương án giá, quyết định điều chỉnh giá, sự thay đổi các yếu tố hình thành giá, các yếu tố sản xuất, kinh doanh đầu vào dẫn đến điều chỉnh. Trong trường hợp có diễn biến bất thường về giá cả hàng hóa dịch vụ thiết yếu, quan trọng hoặc theo yêu cầu bằng văn bản của Ban Chỉ đạo; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, cơ quan, đơn vị theo quy định có trách nhiệm chủ động và kịp thời báo cáo thông tin về Ban Chỉ đạo (tình hình giá cả, nguyên nhân,…); đồng thời phối hợp với Ban Chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất các biện pháp bình ổn giá để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2014.

(T.H)