Ban hành Quy chế lập, sử dụng và quản lý Quỹ tích lũy trả nợ

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 01/2013/QĐ-TTg, ban hành Quy chế lập, sử dụng và quản lý Quỹ tích lũy trả nợ.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.
Theo đó, Quỹ tích lũy trả nợ là quỹ thuộc ngân sách nhà nước, được Chính phủ thành lập và giao Bộ Tài chính quản lý nhằm bảo đảm khả năng thanh toán nghĩa vụ nợ của các khoản vay về cho vay lại và nghĩa vụ nợ dự phòng của ngân sách nhà nước phát sinh từ các khoản bảo lãnh của Chính phủ.

Quy chế nêu rõ, việc quản lý Quỹ cần đảm bảo các nhiệm vụ thu và sử dụng nguồn vốn của Quỹ thực hiện theo đúng quy định của Luật quản lý nợ công. Cụ thể là: Thu hồi nợ từ các khoản vay về cho vay lại của Chính phủ; phí bảo lãnh Chính phủ; thu hồi các khoản tạm ứng vốn từ Quỹ tích lũy trả nợ theo quy định của Chính phủ; khoản tạm ứng vốn và lãi từ cơ cấu lại khoản nợ, danh mục nợ Chính phủ; lãi tiền gửi hoặc ủy thác quản lý nguồn vốn của Quỹ tích lũy trả nợ; các khoản thu hợp pháp khác.

Việc sử dụng Quỹ được quy định cụ thể như sau: Đối với việc chi hoàn trả ngân sách nhà nước các khoản ngân sách nhà nước đã ứng trả nợ cho các khoản vay nước ngoài của Chính phủ về cho vay lại: Thực hiện định kỳ hàng tháng trên cơ sởcác chứng từ trả nợ, trong đó tách riêng phần trả nợ cho các khoản vay về cho vay lại.

Thời điểm hoàn trả chậm nhất vào ngày 5 của tháng tiếp theo, riêng đối với các khoản dự kiến hoàn trả của tháng 12 sẽ được hoàn trả ngân sách nhà nước trước ngày 30/12. Số hoàn trả chính thức của tháng 12 sẽ được đối chiếu và chuyển trả trực tiếp trong tháng 1 của năm tiếp theo.

Với nội dung ứng trả thay cho người được bảo lãnh trong trường hợp người bảo lãnh chưa trả hoặc không trả được toàn bộ hoặc một phần nghĩa vụ nợ phải trả: Thực hiện theo các quy định tại Quy chế cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ hiện hành và các cam kết tại các Thư bảo lãnh đã phát hành. Nguồn tiền ứng trước từ Quỹ được thanh toán trực tiếp cho người cho vay. Đồng thời, Bộ Tài chính ký Hợp đồng ứng vốn với người được bảo lãnh để ứng vốn. Người được bảo lãnh có trách nhiệm hoàn trả Quỹ theo đúng các điều kiện tại Hợp đồng ứng vốn với Bộ Tài chính.

Trường hợp do khoản ứng trả thay quá lớn và Quỹ không đủ nguồn, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép tạm ứng từ ngân sách nhà nước để chi trả phần còn thiếu. Quỹ có trách nhiệm hoàn lại ngay ngân sách nhà nước khoản tạm ứng khi có đủ nguồn.

Với trường hợp ứng vốn để thực hiện cơ cấu lại khoản nợ, danh mục nợ Chính phủ và nợ được Chính phủ bảo lãnh nhằm giảm thiểu chi phí đi vay: Thực hiện theo các đề án cơ cấu lại nợ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Các chi phí nghiệp vụ quản lý Quỹ phát sinh trực tiếp từ hoạt động của Quỹ thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về tổ chức và hoạt động của Quỹ và chế độ nhà nước hiện hành. Nguồn tiền của Quỹ còn dư sau khi đã cân đối sử dụng cho các mục đích chi trên là nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của Quỹ. Nguồn vốn này phải được bảo toàn và phát triển thông qua các nghiệp vụ quản lý. Bộ Tài chính tổ chức giám sát việc quản lý Quỹ theo các quy định tại Quy chế này.

Quỹ cũng chịu sự kiểm toán của Kiểm toán nhà nước trong quá trình kiểm toán ngân sách nhà nước. Quỹ không được tổ chức thành lập pháp nhân riêng. Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm người làm chủ tài khoản, kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán) và phân công một số cán bộ làm nhiệm vụ quản lý Quỹ...

>> Quyết định số 01/2013/QĐ-TTg, ban hành Quy chế lập, sử dụng và quản lý Quỹ tích lũy trả nợ.

(KD)