Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng TSNN tại Trung tâm Hành chính Bà Rịa - Vũng Tàu

Vừa qua, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định số 32/2014/QĐ-BTC về quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (TSNN) tại Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh.

Phối cảnh Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng TàuPhối cảnh Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Theo Quyết định, tài sản nhà nước tại Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh được giao quản lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí; đúng công năng thiết kế, đúng mục đích nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu hiện đại hoá và cải cách hành chính nhà nước; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản tại Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh phải phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc quản lý tài sản được giao, bảo đảm việc điều hành thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm về sử dụng công sở làm việc: đúng công năng thiết kế, đúng mục đích; không được chiếm dụng công sở, nhà làm việc vào các mục đích khác; cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tập hợp, theo dõi sự biến động (tăng, giảm, nguyên giá, giá trị còn lại) của tài sản dùng riêng trong đơn vị báo về Ban quản lý Trung tâm Hành chính - Chính trị để tổng hợp chung, trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho các cơ quan, đơn vị; các cơ quan, đơn vị có nhu cầu sử dụng Hội trường tại Trung tâm hội nghị, phòng nghỉ cho khách lưu trú liên hệ với Ban quản lý Trung tâm Hành chính - Chính trị để được hướng dẫn làm thủ tục đăng ký sử dụng và thanh toán các chi phí dịch vụ (nếu có) theo quy định; nguồn thu về cho thuê Hội trường tại Trung tâm hội nghị và cho thuê phòng nghỉ là một phần ngân sách sự nghiệp của Nhà nước giao cho Ban quản lý Trung tâm Hành chính - Chính trị quản lý và sử dụng nhằm thanh toán chi phí điện, nước, dịch vụ và đảm bảo chất lượng phục vụ cho từng sự kiện và khách lưu trú.

Tài sản nhà nước tại TTHC-CT được bảo trì theo quy định nhằm duy trì chất lượng, kiến trúc và công năng sử dụng; hàng năm, Ban quản lý Trung tâm Hành chính - Chính trị lập dự toán trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện theo quy định.

(T.H)