Ban hành quy định về quản lý, sử dụng tài sản hạ tầng đường bộ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 10/2013/NĐ-CP, quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/3/2013.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, về quản lý tài sản hạ tầng đường bộ, Chính phủ giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì xây dựng và ban hành văn bản về: Tiêu chuẩn kỹ thuật của hạ tầng đường bộ, định mức kinh tế - chế độ bảo trì tài sản, khung giá bảo dưỡng tài sản, thống kê và phân loại tài sản, quyết định quyền cho thuê quyền khai thác tài sản...

Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì xây dựng và ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về: Chế độ quản lý, sử dụng và khai thác tài sản hạ tầng đường bộ; phí sử dụng tài sản hạ tầng đường bộ.

Đồng thời, Bộ Tài chính quyết định xác lập sở hữu nhà nước, chủ trì phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải quyết định phương án quản lý, sử dụng và khai thác đối với tài sản hạ tầng đường bộ thuộc trung ương quản lý được đầu tư theo hình thức BOT, BTO, BT, PPP...

Bộ Tài chính cũng có trách nhiệm quyết định việc bán quyền thu phí, chuyển nhượng có thời hạn tài sản hạ tầng đường bộ thuộc trung ương quản lý; quyết định điều chuyển tài sản hạ tầng đường bộ giữa Bộ, cơ quan Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(KD)