Ban hành Quyết định về việc phân cấp quản lý tài sản nhà nước thuộc Bộ Tài chính

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2442 /QĐ-BTC, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2298/QĐ-BTC ngày 06/9/2014 về việc phân cấp, uỷ quyền và tổ chức thực hiện đối với lĩnh vực tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng, kiểm tra, kiểm toán nội bộ, ứng dụng công nghệ thông tin, mua sắm tập trung trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, dự án vay nợ, viện trợ thuộc Bộ Tài chính.

Ban hành Quyết định về việc phân cấp quản lý tài sản nhà nước thuộc Bộ Tài chính

Cụ thể, Quyết định số 2442 /QĐ-BTC sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 2298/QĐ-BTC ngày 06/9/2014 như sau:

Sửa đổi, bổ sung mục 3.1, khoản 3 thành: “Giám đốc Học viện Tài chính, Hiệu trưởng, Giám đốc các Trường thuộc Bộ Tài chính quyết định đầu tư xây dựng và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành đối với các dự án nhóm B, nhóm C và các dự án cải tạo, sửa chữa của đơn vị”.

Sửa đổi, bổ sung mục 1.4, khoản 1, Điều 7 thành: “Uỷ quyền cho Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết cho các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị khác thuộc Bộ (trừ các đơn vị quy định tại mục 2.2 và 2.3 Điều này)”.

Sửa đổi, bổ sung điểm a, mục 2.2, khoản 2, Điều 7 thành: “2.2. Giám đốc Học viện Tài chính, Hiệu trưởng, Giám đốc các Trường thuộc Bộ Tài chính: a. Quyết định đầu tư đối với các dự án ứng dụng công nghệ thông tin nhóm B, nhóm C trong phạm vi đơn vị”.

Bổ sung nội dung mục 3.2, khoản 3, Điều 8 thành: “Riêng xe ô tô các loại, Thủ trưởng các Tổng cục được căn cứ vào kế hoạch, danh mục dự toán ngân sách mua sắm hàng năm đã được giao để quyết định cụ thể việc mua sắm tập trung cho phù hợp với điều kiện thực tế và quy định của pháp luật về mua sắm tập trung”.

Bổ sung nội dung Điều 10 như sau: Trường hợp các dự án đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định đầu tư trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành nếu có điều chỉnh hoặc có nội dung phát sinh thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ Tài chính thì các Tổng cục, các đơn vị thuộc Bộ được phân cấp, uỷ quyền tại Quyết định này quyết định điều chỉnh hoặc giải quyết các nội dung phát sinh theo thẩm quyền được phân cấp, uỷ quyền tại Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/11/2015.

(T.Ngà)