Ban hành Thông tư hướng dẫn về lệ phí đăng ký hộ tịch

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 179/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2014/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo Thông tư, lệ phí hộ tịch là khoản thu đối với người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết các công việc về hộ tịch theo quy định của pháp luật. Mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch áp dụng tối đa đối với việc đăng ký hộ tịch tại từng cấp quản lý.

Cụ thể: Mức thu tối đa áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch tại Uỷ ban nhân dân cấp xã là 8.000 đồng cho việc khai sinh, khai tử, ghi vào Sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch của cá nhân theo bản án, quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, xác nhận hoặc ghi vào Sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác hoặc đăng ký hộ tịch khác; 30.000 đồng đối với kết hôn; 15.000 đồng đối với nhận cha, mẹ, con, thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi, bổ sung hộ tịch, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; 3.000 đồng/1 bản sao đối với lệ phí cấp bản sao trích lục hộ tịch.

Tại cấp Uỷ ban nhân dân cấp huyện, mức thu tối đa như sau: không quá 75.000 đồng đối với khai sinh, khai tử, giám hộ, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân,  ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài, xác nhận hoặc ghi vào Sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác hoặc đăng ký hộ tịch khác; 1.500.000 đồng đối với kết hôn, nhận cha, mẹ, con; 8.000 đồng/1 bản sao cấp bản sao trích lục hộ tịch; 15.000 đồng cấp lại bản chính giấy khai sinh; 28.000 đồng thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc.

Thông tư cũng quy định các trường hợp được miễn lệ phí hộ tịch gồm: Đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật; đăng ký khai sinh, khai tử đúng hạn, giám hộ, kết hôn của công dân Việt Nam cư trú ở trong nước.

Hiện tại, chỉ trường hợp đăng ký lần đầu, cấp mới, thay mới theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với khai sinh; kết hôn; khai tử; thay đổi cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi, bổ sung hộ tịch mới được miễn lệ phí.

Bên cạnh lệ phí hộ tịch, Bộ Tài chính cũng sửa đổi một số quy định về lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí chứng minh nhân dân.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ 1/1/2016.

Các nội dung khác liên quan đến phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không đề cập tại Thông tư này vẫn được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Kể từ ngày Thông tư có hiệu lực thi hành, trường hợp Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chưa ban hành quy định mới thì tiếp tục thực hiện theo văn bản đã ban hành.

(T.H)