Ban hành thông tư mới về kinh doanh xăng dầu

Bộ Công Thương vừa chính thức ban hành Thông tư 38/2014/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Theo đó, Bộ Công Thương sẽ là đầu mối cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu và tiếp nhận đăng ký hệ thống phân phối xăng dầu định kỳ.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Theo đó, Thông tư 38/2014/TT-BCT quy định, hợp đồng đại lý xăng dầu, hợp đồng mua bán xăng dầu và nhượng quyền bán lẻ xăng dầu phải được lập thành văn bản bao gồm các nội dung được quy định chi tiết trong Thông tư. Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Bộ Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định, kiểm tra năng lực thực tế và cấp giấy phép kinh doanh, giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu và giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu cho thương nhân.

Tùy từng trường hợp cụ thể, Bộ Công Thương phối hợp hoặc ủy quyền Sở Công Thương nơi thương nhân đặt trụ sở chính, Sở Công Thương nơi thương nhân có cơ sở kinh doanh xăng dầu có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra năng lực thực tế của thương nhân, lập thành văn bản gửi về Bộ Công Thương xem xét, cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu, Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu.

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định, kiểm tra năng lực thực tế và cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu; Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu; Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. Trường hợp kết quả kiểm tra thực tế không phù hợp với hồ sơ đề nghị của thương nhân, Bộ Công Thương, Sở Công Thương thông báo bằng văn bản từ chối và nêu rõ lý do từ chối cấp Giấy phép cho thương nhân.

Theo Thông tư, Thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu có trách nhiệm đăng ký hệ thống phân phối xăng dầu định kỳ với Bộ Công Thương trước ngày 31/1 hàng năm. Khi có sự thay đổi trong hệ thống phân phối xăng dầu của thương nhân đầu mối, trong vòng 30 ngày làm việc từ khi có sự thay đổi, thương nhân đầu mối phải gửi đăng ký điều chỉnh về Bộ Công Thương.

Báo cáo số liệu nhập - xuất - tồn kho xăng dầu và tồn kho xăng dầu tại ba Miền gửi về Bộ Công Thương theo định kỳ hàng tháng, quý, năm và báo cáo nhanh khi có yêu cầu của Bộ Công Thương. Thương nhân đầu mối gửi các báo cáo định kỳ về Bộ Công Thương trước ngày 20 của tháng đầu kỳ kế tiếp.

Báo cáo định kỳ hàng tháng về tình hình thực hiện nhập khẩu xăng dầu, mua xăng dầu từ nguồn sản xuất trong nước, pha chế xăng dầu, xuất khẩu xăng dầu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu gửi về Bộ Công Thương trước ngày 20 của tháng kế tiếp. Ký hợp đồng đại lý để giao xăng dầu cho bên nhận đại lý là tổng đại lý, đại lý thực hiện phân phối xăng dầu. Ký hợp đồng mua, bán xăng dầu với thương nhân đầu mối khác; hợp đồng bán xăng dầu cho thương nhân phân phối xăng dầu. Ký hợp đồng nhượng quyền bán lẻ xăng dầu với thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu.

Ngoài ra, Thông tư 38 cũng quy định cụ thể về trách nhiệm của Thương nhân phân phối xăng dầu, Thương nhân là tổng đại lý kinh doanh xăng dầu, đại lý bán lẻ xăng dầu và thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu. Thông tư này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/11/2014.

(Thanh Huyền)