Ban Kinh tế Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác

Chiều ngày 17/5, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Kinh tế Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội  Việt Nam đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai bên. Tham dự buổi lễ có các Ủy viên Trung ương Đảng: GS.TS. Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, TS. Phạm Xuân Đương, TS. Đinh Văn Cương và TS. Nguyễn Xuân Cường, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

GS.TS. Vương Đình Huệ và GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng trao bản ký kết thỏa thuận hợp tác giữa  Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam và Ban KTTW. Ảnh: PV.GS.TS. Vương Đình Huệ và GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng trao bản ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam và Ban KTTW. Ảnh: PV.

Theo thỏa thuận hợp tác, Ban Kinh tế Trung ương và Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam cùng ký kết hợp tác toàn diện trong các mặt: Nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam trong điều kiện đẩy mạnh hội nhập quốc tế; làm rõ đường lối tiếp tục đổi mới kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam; phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam; Làm sáng tỏ các mối quan hệ trong phát triển kinh tế - xã hội mà Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung và phát triển Cương lĩnh 1991) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 đã đề ra; Tổng kết, sơ kết việc thực hiện Nghị quyết đại hội, các nghị quyết, chỉ thị, quyết định về lĩnh vực kinh tế - xã hội của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trên cơ sở đó, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất quan điểm chỉ đạo, các chủ trương, chính sách lớn và giải pháp phát triển cho giai đoạn tiếp theo; Phối hợp nghiên cứu, đề xuất, xây dựng các đề án, chương trình, dự án lớn thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội mang tính đột phá chiến lược. Phối hợp chủ trì hoặc cùng tham gia chỉ đạo thực hiện một số đề án quan trọng; Tập hợp và phát huy hiệu quả mạng lưới các chuyên gia kinh tế trong nước và quốc tế để phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu do hai bên cùng đề xuất; Phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng bên. Kết hợp công tác nghiên cứu, tham mưu và phản biện chính sách nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của cả hai bên...

Phát biểu tại buổi lễ, GS.,TS. Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương khẳng định Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam là một đối tác quan trọng của Ban Kinh tế Trung ương. Việc ký kết hợp tác này sẽ thúc đẩy hơn nữa mối liên kết giữa hoạt động nghiên cứu cơ bản về KHXH và công tác tham mưu, tư vấn chính sách, cung cấp luận cứ khoa học cho việc đề xuất, xây dựng, đổi mới và hoàn thiện đường lối, chủ trương, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội quan trọng của Đảng và Nhà nước…

Thay mặt Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Ban Kinh tế Trung ương, GS.,TS. Vương Đình Huệ và GS.,TS. Nguyễn Xuân Thắng đã ký thỏa thuận hợp tác trước sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo hai bên.

(Lê Minh)