Báo cáo tình hình mua sắm xe ô tô công năm 2012

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, kiểm tra, đánh giá đầy đủ tình hình mua sắm, trang bị và quản lý, sử dụng xe ô tô công trên phạm vi cả nước, Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương báo cáo tình hình mua sắm xe ô tô công năm 2012.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, ngành trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo thực hiện rà soát, lập báo cáo tình hình mua sắm xe ô tô của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trong năm 2012 (bao gồm cả số xe ô tô được mua sắm bằng nguồn ngân sách nhà nước năm 2011 được phép chuyển nguồn kinh phí dự toán sang năm 2012), gửi Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Nội dung báo cáo thực hiện đối với cả 03 loại xe: xe ô tô phục vụ chức danh, xe ô tô phục vụ công tác chung và xe ô tô chuyên dùng...

(KD)