Bảo hiểm nông nghiệp nâng cao ý thức quản lý rủi ro

Việc triển khai thực hiện thí điểm bảo hiểm trong nông nghiệp trong giai đoạn 2011 - 2013 là một chính sách đúng đắn của Đảng và Chính phủ đối với nông nghiệp, nông dân và nông thôn, được các cấp ủy, chính quyền của địa phương và đặc biệt được bà con nông dân đồng thuận và đón nhận tích cực trên các địa bàn được chọn thí điểm.

Bảo hiểm nông nghiệp nâng cao ý thức quản lý rủi ro

Theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, qua 3 năm thực hiện thí điểm bảo hiểm đối với các sản phẩm cây lúa, chăn nuôi, nuôi thủy sản đã mang lại hiệu quả tốt, giúp nông dân giảm bớt rủi ro, bù đắp thiệt hại tài chính do hậu quả thiên tai, dịch bệnh gây ra và thực hiện sản xuất theo quy trình bắt buộc, nâng cao ý thức quản lý rủi ro để tiến đến nền sản xuất hàng hóa có chất lượng, năng suất, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hàng hóa xuất khẩu và góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ về thí điểm bảo hiểm nông nghiệp luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp, sát sao của các đồng chí Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sự tham gia tích cực trách nhiệm của các đơn vị thành viên trong Ban chỉ đạo của Bộ. Bên cạnh đó, sự phối hợp chặt chẽ giữa hai Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông cùng Bộ Tài chính và 20 tỉnh, thành phố trong công tác triển khai thực hiện cac nội dung về thí điểm bảo hiểm nông nghiệp được cho là 1 yếu tố vô cùng quan trọng trong sự thành công của đợt thí điểm này.

Những bất cập, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện về cơ chế chính sách như: Phạm vi bảo hiểm, quyền lợi bảo hiểm, phí bảo hiểm, bổ sung thiên tai, dịch bệnh, mở rộng địa bàn, quy trình sản xuất, quy trình xác nhận, công bố dịch bệnh,... chưa phù hợp với thực tế đã được Ban chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính nghiêm túc tiếp thu và điều chỉnh, bổ sung kịp thời tạo điều kiện để chính quyền địa phương và người sản xuất thực hiện có hiệu quả tốt.

Cần khắc phục phương pháp sản xuất truyền thống

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, việc xây dựng và ban hành Thông tư hướng dẫn, các quy trình, quy định trong trồng lúa, chăn nuôi, thủy sản và các văn bản chỉ đạo của ngành nông nghiệp về việc triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp thực tế là khó do sản xuất phần lớn vẫn theo phương pháp truyền thống, chăn nuôi, trồng trọt vẫn theo quy mô hộ gia đình cá lẻ là chủ yếu, sự nhận thức về bảo hiểm nông nghiệp của một số cán bộ và người sản xuất chưa được cao.

Việc ban hành quy định công bố và xác nhận các loại thiên tai, dịch bệnh chưa được kịp thời tới các địa phương tham gia thí điểm, các loại rủi ro thiên tai, dịch bệnh diễn ra bất thường, một số địa phương xảy ra tổn thất lớn gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng, như vì căn chứ theo chỉ số năng suất của toàn xã đối với cây lúa không đủ nên không được bồi thường.

Bảo hiểm nông nghiệp là loại hình bảo hiểm mới, tính chuyên môn cao, qua 3 năm triển khai cho thấy từ thành viên Ban chỉ đạo các cấp, đến người sản xuất chưa hiểu hết về bảo hiểm nông nghiệp, doanh nghiệp bảo hiểm thì chwua hiểu về sản xuất nông nghiệp theo quy trình, việc tuyên truyền, phổ biến, vận động tại các xã, thôn thực hiện chưa được nhiều.

Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa doanh nghiệp bảo hiểm và các cơ quan chuyên môn ở một số địa phương còn thiếu chặt chẽ, nhất là trong việc triển khai, giám sát, kiểm tra việc thực hiện sản xuất theo quy trình, đặc biệt là ở những khâu nhạy cảm dễ bị lợi dụng trong nuối trồng thủy sản. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông đề xuất, tiếp tục thí điểm thủy sản đến hết năm 2015, điều chỉnh quy mô sản xuất được lựa chọn tham gia bảo hiểm.

(T.H)