Bình Thuận thông qua 85 công trình chuyển mục đích sử dụng đất lúa

Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Nghị quyết số 60/2014/NQ-HĐND ngày 18/7/2014 về danh mục công trình, dự án có sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và danh mục công trình, dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện trong năm 2014.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, Danh mục công trình, dự án được chuyển mục đích sử dụng đất lúa gồm 85 công trình, dự án với 251,08 ha đất trồng lúa và 33,71 ha đất rừng phòng hộ. 

Danh mục công trình, dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện trên địa bàn tỉnh theo quy định tại khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 gồm có 103 công trình, dự án với tổng diện tích là 4.902,13 ha.

(T.H)