Bộ LĐTBXH bãi bỏ 54 văn bản quy phạm pháp luật

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Quyết định 1351/QĐ-LĐTBXH về việc bãi bỏ 54 văn bản quy phạm pháp luật.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, một số văn bản bị bãi bỏ gồm:

- Thông tư 19/LĐ-TT ngày 30/7/1960 của Bộ Lao động hướng dẫn thi hành chế độ tiền lương ngày trong khu vực sản xuất;

- Thông tư 11/LĐ-TT ngày 14/4/1963 của Bộ Lao động quy định chế độ trả lương cho cán bộ, công nhân viên khi ngừng việc;

- Thông tư 20/LĐ-TT ngày 14/02/1963 của Bộ Lao động hướng dẫn thi hành chế độ trả lương trong trường hợp làm ra hàng hỏng, hàng xấu hoặc công trình sai phạm kỹ thuật;

- Thông tư 07/LĐ/TT ngày 17/7/1986 của Bộ Lao động hướng dẫn chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho công nhân viên chức làm những công việc độc hại;

- Thông tư 09/LĐTBXH/TT ngày 14/10/1987 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn tính lại phụ cấp đối với quan trắc viên khí tượng thủy văn…

Quyết định 1351/QĐ-LĐTBXH có hiệu lực kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định 764/QĐ-LĐTBXH ngày 03/6/2015.

(T.H)