Bộ Tài chính: 9 nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9/2015

Tình hình giá dầu và thị trường tài chính tiền tệ dự báo còn nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình thực hiện NSNN. Do vậy, Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục chủ động, liên tục theo dõi diễn biến để thực hiện điều hành dự toán thu, chi NSNN theo đúng mục tiêu và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra; đảm bảo cân đối thu chi ngân sách; triển khai đồng bộ các giải pháp để phấn đấu tăng thu ngân sách, thu đúng, thu đủ, chống gian lận, trốn thuế, thất thoát và nợ đọng; quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả, hạn chế tối đa việc bổ sung ngoài dự toán; phấn đấu thu NSNN cả năm đạt và vượt dự toán giao.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Cụ thể, Bộ Tài chính đã đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9/2015.

Thứ nhất, tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để xây dựng các văn bản hướng dẫn Luật NSNN. Hoàn thành thảo luận dự toán NSNN năm 2016 với các địa phương và tổng hợp kết quả thảo luận dự toán NSNN. Tiếp tục hoàn thiện khung NSNN năm 2016; xây dựng báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2015 và dự toán năm 2016. Đồng thời theo dõi sát diễn biễn giá dầu để tiếp tục xây dựng các giải pháp và kịch bản điều hành thu, chi NSNN.

Thứ hai, tổ chức thực hiện tốt các giải pháp về thu NSNN, cơ quan thuế, cơ quan hải quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, kiểm tra sau thông quan; kiểm soát chặt chẽ hoàn thuế GTGT. Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các giải pháp khả thi để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu NSNN trong bối cảnh giá dầu tiếp tục có xu hướng giảm.

Trước mắt trong tháng 9/2015 cơ quan thuế thực hiện thu được trên 50% tổng số nợ thuế của các doanh nghiệp nợ thuế lớn đã công bố công khai theo công văn số 9901/BTC-TCT ngày 20/7/2015 và tiếp tục rà soát để công khai số nợ thuế của các doanh nghiệp khác nhưng phải đảm bảo số liệu chính xác, tránh sai sót.

Thứ ba, tổ chức điều hành ngân quỹ đảm bảo đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu chi tiêu của NSNN. Tiếp tục tổ chức phát hành trái phiếu Chính phủ theo kế hoạch được giao.

Thứ tư, rà soát, đàm phán, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các khoản vốn nước ngoài bằng tiền cho cân đối NSNN; thực hiện huy động, giải ngân các khoản vốn vay nước ngoài theo kế hoạch. Chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/2/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công theo kế hoạch được Bộ phê duyệt.

Thứ năm, theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu thế giới, phối hợp với Bộ Công thương để điều hành giá xăng dầu theo đúng quy định đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan để tổng hợp, rà soát tình hình trích lập, sử dụng Quỹ BOG; tiếp tục bình ổn giá sữa cho trẻ dưới 6 tuổi; theo dõi, kiểm soát chặt chẽ việc kê khai giá đối với các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm sữa, giá cước vận tải và các mặt hàng thiết yếu khác để có các giải pháp quản lý kịp thời.

Thứ sáu, hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần và theo dõi sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để hoàn thiện dự thảo Quyết định về việc bán đấu giá cổ phần theo lô; đồng thời để đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.

Thứ bảy, triển khai thực hiện Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 19/8/2015 hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Kịp thời hướng dẫn và chủ động tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai nhằm thu hút tốt hơn dòng vốn đầu tư nước ngoài; đồng thời tiếp tục theo dõi sát tình hình thị trường chứng khoán, nguyên nhân và các yếu tố làm tăng, giảm điểm của thị trường để có các giải pháp, biện pháp phù hợp.

Thứ tám, hoàn thành Nghị định về thành lập và tổ chức hoạt động của Quỹ hưu trí tự nguyện trình Chính phủ; Theo dõi sát diễn biến thị trường tài chính tiền tệ để có giải pháp điều hành kịp thời. Nghiên cứu và đề xuất giải pháp phù hợp để đảm bảo thực hiện dự toán thu NSNN đối với Ngân hàng Nhà nước.

Thứ chín, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tài chính.

(PV)