Bộ Tài chính ban hành kế hoạch triển khai Ngày pháp luật 2013

Hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ra Quyết định số 2707/QĐ-BTC ngày 31/10/2013 ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Qua đó nhằm nâng cao ý thức cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính trong chấp hành và bảo vệ pháp luật. Chủ đề Ngày pháp luật năm 2013 là “Toàn dân xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Khẩu hiệu triển khai Ngày pháp luật trong ngành Tài chính là “Xây dựng, tổ chức thực hiện pháp luật là nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức, viên chức ngành tài chính”.

Quyết định nêu rõ, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan bố trí nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ để thực hiện, hoàn thành dứt điểm các văn bản còn nợ đọng trong tháng 11/2013.

Xây dựng kế hoạch để phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, chú trọng các văn bản liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của các cá nhân, tổ chức trong đời sống dân sự, kinh tế, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế. Tổng cục Thuế chủ trì phối hợp với Vụ Chính sách Thuế, Vụ Pháp chế thực hiện trong Quý IV/2013. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Thuế Thu nhập doanh nghiệp và Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều có hiệu lực từ ngày 1/7/2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ công chức hải quan và cộng đồng doanh nghiệp về Hệ thống thông quan tự động (gọi tắt là Hệ thống VNACCS/VCIS). Đẩy mạnh công tác tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), trong đó, chú trọng triển khai công tác theo dõi, đánh giá thi hành pháp luật; kiểm tra văn bản QPPL để nắm các thông tin về xây dựng, thực hiện văn bản QPPL và kịp thời chấn chỉnh các sai phạm.

Thực hiện hướng dẫn, xử lý dứt điểm các vướng mắc của người dân, doanh nghiệp, các Bộ, ngành, địa phương trong thực hiện các văn bản QPPL Tài chính; Bố trí lực lượng và tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ các đối tượng có liên quan thực hiện tốt thủ tục hành chính (TTHC) thuộc trách nhiệm triển khai của đơn vị; từng cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết TTHC có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ các đối tượng có liên quan thực hiện TTHC đúng quy định của pháp luật; niêm yết công khai các TTHC trong lĩnh vực chứng khoán, thuế, hải quan, kho bạc, dự trữ, tài chính nhằm hỗ trợ các đối tượng liên quan thực hiện tốt TTHC...

(PV)