Bộ Tài chính: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT giải quyết thủ tục hành chính

Bộ Tài chính ra Quyết định 1553/QĐ-BTC ngày 8/7/2014 ban hành kế hoạch hành động nhằm thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đến năm 2015, Bộ Tài chính phấn đấu cung cấp dịch vụ công mức 3-4 thông qua Cổng thông tin điện tử của Bộ. Ảnh minh họa. Đến năm 2015, Bộ Tài chính phấn đấu cung cấp dịch vụ công mức 3-4 thông qua Cổng thông tin điện tử của Bộ. Ảnh minh họa.

Đối với ngành Tài chính năng lực cạnh tranh quốc gia được thể hiện ở một số lĩnh vực sau: Xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong tâm là xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật, các cơ chế chính sách tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và bình đẳng cho mọi tổ chức, doanh nghiệp, người dân... Xây dựng cơ chế vận hành đồng bộ, thông suốt thị trường chứng khoán... Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) như một phương thức phát triển mới, đổi mới quy trình quản lý, sản xuất và dịch vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Theo đó, mục tiêu của giai đoạn 2014-2015 của Bộ Tài chính là cải thiện môi trường kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Bộ Tài chính sẽ tập trung vào các nhiệm vụ như: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện TTHC, giảm chi phí hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước. Phấn đấu hết năm 2015 đạt mức trung bình của nhóm nước ASEAN-6.

Cụ thể, đơn giản hóa, cải cách quy trình, hồ sơ và TTHC nộp thuế và rút ngắn thời gian các doanh nghiệp phải tiêu tốn để hoàn thành thủ tục nộp thuế đạt mức trung bình của nhóm nước ASEAN-6 là 171 giờ/năm. Đơn giản hóa quy trình, hồ sơ và thủ tục XNK, giảm thời gian thông quan hàng hóa XNK cho doanh nghiệp, phấn đấu thời gian XK và NK bằng mức trung bình của các nước ASEAN-6 thời gian XK là 14 ngày và NK là 13 ngày...

Tại Quyết định 1553, Bộ Tài chính cũng phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị thuộc Bộ, trong đó Cục Tin học và Thống kê tài chính sẽ chủ trì xây dựng và hoàn thành cơ bản hệ thống hạ tầng CNTT của ngành bao gồm: hệ thống mạng thông tin, trang thiết bị máy tính, thực hiện ứng dụng CNTT trong các hoạt động của Bộ. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC, đảm bảo cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4.

(Kim Liên)