Bộ Tài chính đề nghị rà soát tình hình quản lý, sử dụng, xử lý tài sản

Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị các Bộ, cơ quan trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện rà soát, báo cáo tình hình quản lý, sử dụng, xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo Bộ Tài chính, việc rà soát, báo cáo lần này là để thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về việc giao Bộ Tài chính rà soát, báo cáo cụ thể tình hình quản lý, sử dụng tài sản của các cơ quan, tổ chức, đơn vị khi dự án kết thúc thời gian qua, từ đó có đề xuất kiến nghị trình Thủ tướng Chính phủ biện pháp xử lý chung.

Nội dung rà soát, báo cáo sẽ tập trung vào tình hình ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo công tác quản lý, sử dụng, xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước của Bộ, ngành, địa phương; tình hình báo cáo kê khai, đăng nhập dữ liệu tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước vào Phần mềm quản lý đăng ký tài sản nhà nước phiên bản 3.0 theo Thông tư số 198/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính; tình hình xử lý tài sản của các dự án đã kết thúc nhưng chưa hoàn thành việc xử lý tài sản tính đến ngày 30/9/2014 và tình hình quản lý, sử dụng tài sản của các dự án đang hoạt động tính đến ngày 30/9/2014. Bộ Tài chính cũng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương báo cáo rõ tình hình quản lý, sử dụng và xử lý xe ô tô của các dự án sử dụng vốn nhà nước.
 
Báo cáo sẽ phải gửi về Bộ Tài chính trước ngày 30 tháng 10 năm 2014.
 
(T.H)