Bộ Tài chính đôn đốc việc thực hiện bình ổn giá sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi

Bộ Tài chính vừa có Công văn 11117/BTC-QLG gửi Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đôn đốc việc thực hiện bình ổn giá sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Cụ thể, trên cơ sở báo cáo tình hình triển khai theo chủ trương của Chính phủ về bình ổn giá sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi của Sở Tài chính, Bộ Tài chính đề nghị các Sở tiếp tục rà soát, bổ sung danh sách các tổ chức, cá nhân kinh doanh các sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi phải thực hiện xác định giá bán tối đa, đăng ký giá bán trên địa bàn.

Bên cạnh đó đôn đốc, nhắc nhở các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi chưa thực hiện hoặc chưa thực hiện đầy đủ việc xác định giá bán tối đa, đăng ký giá nhanh chóng thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 1079/QĐ-BTC và Công văn số 6544/BTC-QLG của Bộ Tài chính.

Các Sở Tài chính cần kiểm tra, giám sát việc xác định giá bán lẻ tối đa và đăng ký giá bán lẻ đến người tiêu dùng của các tổ chức, cá nhân kinh doanh các sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi tại địa phương để công khai trên phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời gửi báo cáo về tình hình triển khai theo định kỳ đã quy định tại Khoản 2h, Mục III Công văn số 6544/BTC-QLG.

Đồng thời, thường xuyên tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ, đăng ký giá, niêm yết giá của các tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định hiện hành về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá và công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

Các Sở Tài chính cần tăng cường tuyên truyền, cập nhật thông tin về giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi để người dân giám sát.

Bộ Tài chính đề nghị Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục triển khai thực hiện công tác bình ổn giá sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi nghiêm túc và có hiệu quả.

(T.H)