Bộ Tài chính lấy ý kiến dự toán ngân sách nhà nước 2019

(eFinance Online) - Thực hiện quy định của Luật Ngân sách nhà nước về công khai dự thảo dự toán ngân sách nhà nước trình Quốc hội, trên cơ sở các báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Bộ Tài chính tổ chức biên soạn Báo cáo công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 Chính phủ trình Quốc hội.

 

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Bản báo cáo có 4 phần gồm: Phần I: Đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2018. Phần II: Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Phần III: Kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm 2019-2021. Phần IV: Phụ lục số liệu về ngân sách nhà nước thực hiện năm 2018 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Theo Bộ Tài chính, năm 2019 sẽ cơ cấu lại NSNN và nợ công theo hướng an toàn, bền vững, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển, gắn với đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới khu vực sự nghiệp công.

Mục tiêu NSNN năm 2019 bao gồm cả việc tăng cường quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực tài chính nhà nước gắn với huy động các nguồn lực xã hội để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt nhiệm vụ an sinh xã hội.

Theo báo cáo, dự toán NSNN năm 2019 được xây dựng trên cơ sở dự kiến tăng trưởng kinh tế 6,6-6,8%, giá trị GDP dự kiến khoảng 6,17 triệu tỷ đồng, giá dầu thô khoảng 65 USD/thùng. Dự kiến tổng chi cân đối NSNN năm 2019 là 1.633,3 nghìn tỷ đồng, tăng 7,2% so dự toán năm 2018, dự kiến bố trí cho các nhiệm vụ chủ yếu như: chi đầu tư phát triển, chi trả nợ lãi, chi viện trợ, chi thường xuyên, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng NSNN.

Báo cáo công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 Chính phủ trình Quốc hội đang được đăng tải công khai trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính để lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân, tại địa chỉ sau: 

** Bộ Tài chính lấy ý kiến về dự toán ngân sách nhà nước trình Quốc hội

PV