Bộ Tài chính nâng cấp Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước

Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính cho biết, nhằm tạo điều kiện cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương triển khai việc cập nhật số liệu tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước vào Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước, Bộ Tài chính đã phát hành phiên bản nâng cấp Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước (phiên bản 3.0).

Bộ Tài chính nâng cấp Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước

Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước (phiên bản 3.0) được bổ sung các chức năng sau:

- Cập nhật tài sản của Ban Quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước theo Thông tư số 198/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước.

- Báo cáo điện tử.

- Tính khấu hao tài sản cố định.

- Bổ sung hệ thống báo cáo (cho phép tổng hợp báo cáo theo địa bàn và phân vùng kinh tế) và các chức năng khác của Phần mềm.

- Bổ sung danh mục xe ô tô phục vụ chức danh (Đối với các xe chức danh của các tỉnh, thành phố đề nghị cập nhật thêm thông tin về công suất xe và chức danh sử dụng).

Phần mềm phiên bản 3.0 được cập nhật tại địa chỉ http://dkts.btc và http://dkts.mof.gov.vn.

(T.H)