Bộ Tài chính phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách

Sáng nay, trong khuôn khổ Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016, Bộ Tài chính tổ chức phát động đợt thi đua năm 2016 với khẩu hiệu hành động là “Phát huy truyền thống, tăng cường kỷ cương, đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh thi đua thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ Tài chính - Ngân sách năm 2016”.

Quang cảnh lễ ký giao ước thi đua.Quang cảnh lễ ký giao ước thi đua.

>> Cán bộ ngành Tài chính đồng lòng, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ năm 2016

Năm 2016 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 5 năm 2016 - 2020, là năm toàn ngành lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử Quốc hội khóa XIV và hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX; đồng thời là năm đánh dấu sự hội nhập sâu rộng của Việt nam vào khu vực và thế giới thông qua cộng đồng kinh tế ASEAN và Hiệp định TPP.

Với tinh thần và truyền thống thi đua yêu nước; dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ; toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã được Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ giao.

Trên cơ sở những kết quả và nỗ lực phấn đấu vượt bậc của toàn Ngành đã đạt được trong năm 2015, Bộ Tài chính tổ chức phát động phát động đợt thi đua năm 2016 từ nay đến ngày 31/12/2016 với mục tiêu huy động, phân phối, quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính hiệu quả, công bằng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội; từng bước cơ cấu lại NSNN, ưu tiên đầu tư hợp lý cho con người, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; đẩy nhanh cải cách khu vực sự nghiệp công, cải cách thủ tục hành chính; tăng cường công tác quản lý, giám sát tài chính, đảm bảo an toàn nợ công; góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững và tăng trưởng hợp lý.

Để thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu và nội dung thi đua năm 2016, các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ cần tiếp tục triển khai tốt một số biện pháp. 

Một là: Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp đã được Chính phủ giao cho Bộ Tài chính; triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ thu ngay từ đầu năm. Trước mắt tổ chức thực hiện tốt việc quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên Đán Bính Thân năm 2016 và Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 5/1/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc đẩy mạnh công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, tiêu cực, tham nhũng trước, trong và sau Tết Nguyên Đán. 

Hai là: Từng đơn vị thuộc Bộ, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, căn cứ chương trình hành động của Bộ, cụ thể hoá thành các chương trình hành động của đơn vị; triển khai tổ chức thực hiện và phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; đồng thời hưởng ứng tích cực phong trào thi đua do Bộ phát động và tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

Ba là: Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và cấp uỷ Đảng các cấp phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị mình; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể quần chúng trong việc chỉ đạo phong trào thi đua và công tác thi đua khen thưởng, làm cho phong trào thi đua trở thành phong trào hành động xuyên suốt trong năm. Mỗi cán bộ lãnh đạo, đảng viên cần phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu, là hạt nhân trong các phong trào thi đua ở cơ sở, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bốn là: Đẩy mạnh và đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền về thi đua, khen thưởng, khen thưởng kịp thời các thành tích đặc biệt, đột xuất; các sáng kiến cải tiến đem lại hiệu quả cao; phối kết hợp chặt chẽ giữa Hội đồng TĐKT các cấp với các cơ quan báo chí thông tin trong ngành để kịp thời phát hiện, tuyên truyền các điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua năm 2016, phấn đấu lập được nhiều thành tích xuất sắc, chiến công xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và bầu cử Quốc hội khóa XIV.

(T.H)