Bộ Tài chính phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính-ngân sách

(eFinance Online) - Chiều ngày 11/1, Bộ Tài chính đã phát động phong trào thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2017 với khẩu hiệu hành động: "Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, đoàn kết". 
Bộ Tài chính phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính-ngân sách

Thời gian thi đua ngày từ ngày đầu tháng đầu năm 2017 đến 31/12/2017 với mục tiêu huy động tối đa các nguồn lực tài chính của nhà nước; quản lý, sử dụng triệt để tiết kiệm, hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đất nước; từng bước cơ cấu lại NSNN, thực hiện các giải pháp xử lý nợ công theo hướng an toàn, bền vững; đẩy nhanh cải cách khu vực sự nghiệp công, tinh giản biên chế; ưu tiên đảm bảo chính sách an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh; tăng cường cải cách thủ tục hành chính; góp phần tích cực cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Để thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu và nội dung thi đua năm 2017, các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính cần tiếp tục triển khai tốt: 

Thứ nhất, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp đã được Chính phủ giao cho Bộ Tài chính; triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ ngay từ đầu năm. Trước mắt tổ chức thực hiện tốt việc quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017, đẩy mạnh công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, tiêu cực, tham nhũng trước, trong và sau Tết Nguyên đán và Chỉ thị số 05/CT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương khi thi hành công vụ.

Thứ hai, từng đơn vị thuộc Bộ, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, căn cứ chương trình hành động của Bộ, cụ thể hóa thành các chương trình hành động của đơn vị; triển khai tổ chức thực hiện và phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; đồng thời hưởng ứng tích cực phong trào thi đua do Bộ phát động và tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

Thứ ba, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và cấp ủy Đảng các cấp phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị mình; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể quần chúng trong việc chỉ đạo phong trào thi đua và công tác thi đua khen thưởng, làm cho phong trào thi đua trở thành phong trào hành động xuyên suốt trong năm. Mỗi cán bộ lãnh đạo, đảng viên cần phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu, là hạt nhân trong các phong trào thi đua ở cơ sở, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thứ tư, đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về thi đua, khen thưởng, khen thưởng kịp thời các thành tích đặc biệt, đột xuất; các sáng kiến cải tiến đem lại hiệu quả cao; phối kết hợp chặt chẽ giữa Hội đồng Thi đua khen thưởng các cấp với các cơ quan báo chí thông tin tỏng ngành để kịp thời phát hiện, tuyên truyền các điển hình tiên tiến, gương "Người tốt, việc tốt" trong các phong trào thi đua năm 2017, phấn đấu lập được nhiều thành tích xuất sắc, chiến công xuất sắc, hoàn thành thắng lợi và toàn diện nhiệm vụ chính trị của Ngành năm 2017.

(T.H)