Bộ Tài chính sẽ hỗ trợ pháp lý tài chính cho doanh nghiệp

Nhằm bảo đảm cho Bộ Tài chính chủ động, thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai và phối hợp thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý về tài chính cho doanh nghiệp (DN), Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung vừa ký quyết định phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho DN năm 2013.  

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Kế hoạch triển khai sẽ giúp các DN, người nộp thuế, người khai hải quan, tổ chức, cá nhân liên quan nắm bắt kịp thời, đầy đủ các quy định pháp luật trong lĩnh vực tài chính, góp phần hạn chế rủi ro pháp lý, từng bước tháo gỡ khó khăn cho DN trong sản xuất kinh doanh theo đúng tinh thần Nghị quyết 02 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường và giải quyết nợ xấu.

Cụ thể, trong lĩnh vực thuế, Bộ Tài chính sẽ hỗ trợ, cung cấp thông tin về những quy định mới của một số Luật như Luật Quản lý thuế, Luật thuế TNCN, Luật thuế TNDN, Luật thuế GTGT...

Đối với lĩnh vực hải quan sẽ hỗ trợ và cung cấp thông tin về những quy định mới của Luật Quản lý thuế; Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về hải quan. Ngoài ra, sẽ hỗ trợ thông tin đối với các văn bản hướng dẫn về thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công cho thương nhân nước ngoài, về áp dụng thí điểm chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với DN đủ điều kiện...

Lĩnh vực chứng khoán sẽ hỗ trợ, cung cấp thông tin cho DN liên quan tới các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 58/2010/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi thành về chào bán chứng khoán, quản trị công ty, niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán, công bố thông tin, thành lập và hoạt động công ty chứng khoán...

Đối với các lĩnh vực tài chính khác, Bộ Tài chính sẽ hỗ trợ, cung cấp thông tin về những quy định mới như Luật Giá, Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá và các băn bản hướng dẫn thi hành, pháp luật về kinh doanh bảo hiểm. Các nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý của nhiều đơn vị thuộc Bộ Tài chính như: Pháp luật về chế độ kế toán thuế nội địa, pháp luật về chế độ kế toán trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, thuế TNDN đối với DN được hưởng ưu đãi theo cam kết gia nhập tổ chức WTO, pháp luật về thuế XNK, thuế Bảo vệ môi trường... cũng sẽ được Bộ Tài chính hỗ trợ thông tin cho DN...

Quyết định cũng nêu rõ, các đơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm cụ thể hóa các nội dung pháp lý cần hỗ trợ theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình và lựa chọn hình thức phù hợp như biên soạn tài liệu, bồi dưỡng kiến thức, hội thảo, hội nghị, đối thoại để tiếp nhận phản ánh trực tiếp của DN.

Ngoài ra, các đơn vị chủ động lồng ghép, xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung trọng tâm trên và các nội dung hỗ trợ pháp lý khác theo đặc thù của đơn vị; Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ và các tổ chức đại diện của DN triển khai hỗ trợ cho DN những nội dung pháp lý thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của đơn vị; Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DN trên địa bàn quản lý theo đúng kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho DN năm 2013 của Tổng cục.

Bộ Tài chính yêu cầu triển khai Kế hoạch đảm bảo đúng nội dung, hình thức và phương pháp theo quy định của Nghị định số 66/2008/NĐ-CP và các quy định của Bộ Tài chính, tạo thuận lợi cho DN, người nộp thuế, người khai hải quan, tổ chức và cá nhân liên quan chấp hành đúng pháp luật; đồng thời bảo đảm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thuế, hải quan, chứng khoán và các lĩnh vực tài chính khác...

(PV)