Bộ Tài chính siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính

(eFinance Online) -Tại Chỉ thị số 05/CT-BTC vừa được ban hành, Bộ Tài chính yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính siết chặt kỷ cương, kỷ luật, tăng cường kiểm tra nội bộ trong toàn ngành để đánh giá việc thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ với các đơn vị, công chức, viên chức và người lao động trong thực thi công vụ, nhất là các nhiệm vụ liên quan đến quy trình, thủ tục, giải quyết hồ sơ hành chính đối với cá nhân, doanh nghiệp.
Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Chỉ thị 05/CT-BTC nêu rõ, trong thời gian quan, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Tài chính đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của ngành, đất nước. Tuy nhiên, trong thực hiện nhiệm vụ có nơi, có lúc còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế; kỷ luật, kỷ cương khi thi hành công vụ chưa nghiêm, ảnh hưởng tới hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước về ngân sách.

Vì vậy, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp, trong đó chú trọng đến các nội dung: công tác cán bộ, công tác cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong thực thi công vụ.

Thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định do đơn vị ban hành về chế độ trách nhiệm, kỷ luật công chức, viên chức trong thực hiện công vụ, nhất là trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, của người đứng đầu trong thực thi chức trách nhiệm vụ được giao cho các đơn vị, công chức, viên chức và người lao động.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công, chủ động xử lý công việc thuộc thẩm quyền, tăng cường trách nhiệm trong việc phối hợp xử lý các nội dung liên quan đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công việc được giao. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về việc chậm trễ trong thực thi nhiệm vụ ảnh hưởng tới nhiệm vụ chung của đơn vị; chịu trách nhiệm quản lý công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị mình; theo dõi việc thực thi nhiệm vụ được giao đối với công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị để làm căn cứ đánh giá, phân loại, quy hoạch, bổ nhiệm, khen thưởng hàng năm theo quy định.

Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính; thực hiện nghiêm túc việc xử lý trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu đơn vị để xảy ra việc công chức, viên chức, và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của mình có hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà trong tiếp nhận giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp, nhất là lĩnh vực thuế, hải quan.

Đối với những vị trí công việc liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, nhất là lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc, chứng khoán phải không ngừng thực hiện cải cách hành chính, công khai quy trình, thủ tục, hồ sơ, bộ phận có trách nhiệm giải quyết; bố trí công chức, viên chức, có năng lực phù hợp với nhiệm vụ được giao. Trong thực thi công vụ, công chức, viên chức phải tôn trọng, tận tụy, tạo điều kiện giải quyết khó khăn vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp; không hách dịch, nhũng nhiễu trong giải quyết công việc; nghiêm cấm việc lợi dụng vị trí, công việc được giao để mưu lợi cá nhân. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ và có giải pháp để khách hàng, người dân chấm điểm đối với cơ quan, đơn vị và công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Mọi phản ánh về kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ đều phải được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. Nếu phát hiện sai phạm phải xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật và Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, tăng cường công tác kiểm tra nội bộ trong toàn ngành để đánh giá việc thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ đối với các đơn vị, công chức, viên chức và người lao động trong thực thi công vụ, nhất là các nhiệm vụ liên quan đến quy trình, thủ tục, giải quyết hồ sơ hành chính đối với cá nhân, doanh nghiệp.

Kiên quyết thực hiện tinh giảm số công chức, viên chức và người lao động năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật và của Bộ Tài chính.

Đặc biệt, thực hiện công tác tuyên truyền, công khai hóa, minh bạch, đối thoại chính sách bằng nhiều phương thức phù hợp nhằm nâng cao chất lượng, tính khả thi của cơ chế, chính sách tài chính, tạo đồng thuận trong xã hội đối với các hoạt động của ngành...

(T.H)