Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư hướng dẫn về ưu đãi đầu tư

(eFinance Online) - Ngày 28/8/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 81/2018/TT-BTC, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư quy định tại Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Thông tư 81/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 5, Điều 7, Thông tư số 83/2016/TT-BTC như sau: “5. Đối với các dự án đầu tư được cấp giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp trước ngày 1/7/2015 và dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng thực hiện trước ngày 1/7/2015 thực hiện chính sách ưu đãi về thuế (thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp) theo quy định của văn bản pháp luật có hiệu lực trước thời điểm ngày 1/7/2015 và được bảo đảm ưu đãi đầu tư theo quy định tại Điều 3 Nghị định 118/2015/NĐ-CP”.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 12/10/2018.

(PV)