Bộ Tài chính tăng cường đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân

Thực hiện Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 8/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 896), Bộ Tài chính vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 tại Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính tăng cường đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch nhằm hệ thống hóa đầy đủ, chính xác các thủ tục hành chính (TTHC) có liên quan đến giấy tờ công dân, cơ sở dữ liệu liên quan đến dân cư trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính. Trên cơ sở đó rà soát, đề xuất các phương án đơn giản hóa TTHC; Xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính. Đồng thời, kiến nghị, đề xuất sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) để thực thi phương án đơn giản hóa TTHC. Trên cơ sở đó phối hợp với các Bộ, ngành hoàn thiện khung pháp lý thông tin cơ bản về công dân để quản lý tập trung, thống nhất bàng việc cấp mã số định danh cá nhân.

Kế hoạch cụ thể như sau:

Công tác chuẩn bị thực hiện kế hoạch bao gồm thành lập Tổ công tác thực hiện Đề án 896 tại Bộ Tài chính với thành viên trong Tổ là lãnh đạo các đơn vị có liên quan đến Đề án; đảm bảo nhất quán trong công tác chỉ đạo điều hành triển khai các nhiệm vụ và quản lý, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ của Đề án tại Bộ; Xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án 896 tại Bộ Tài chính năm 2013- 2020, trong đó tập trung hệ thống hóa TTHC và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ; phân công cụ thể việc thực hiện cho các đơn vị, bộ phận. Công tác này thực hiện kéo dài từ 15/01/2014 đến 30/04/2014.

Hệ thống hóa TTHC và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư thực hiện từ 01/11/2013 đến 28/01/2014.

Công tác rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa kéo dài từ ngày 01/05/2014 đến 30/11/2014.

Tổ chức tham vấn, lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan về dự thảo nội dung phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư. Trên cơ sở các ý kiến thu thập được, tổng hợp và trình Ban Chỉ đạo Đề án 896 dự thảo Nghị quyết đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính. Sau khi có ý kiến tham gia của Ban Chỉ đạo Đề án 896, thực hiện nghiên cứu, tổng hợp để hoàn thiện, trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính. Thời gian thực hiện từ 01/05/2014 đến 30/04/2015.

Triển khai thực hiện Nghị quyết đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư được Chính phủ thông qua từ 01/04/2015 đến 31/12/2020.

Phối hợp với các Bộ, ngành áp dụng công nghệ thông tin trong việc kết nối, khai thác thông tin từ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ Tài chính với CSDLQG về dân cư; chủ động phối hợp để xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành dự kiến triển khai phục vụ công tác quản lý của Bộ Tài chính. Xây dựng phương án tích hợp với CSDLQG về dân cư để khai thác thông tin đã có tại CSDLQG liên quan đến cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã có sẵn (như cơ sở dữ liệu về người nộp thuế TNCN). Thời gian thực hiện: 01/05/2015-31/12/2020.

(T.H)