Bộ Tài chính tăng cường thực hiện quy định pháp luật phí, lệ phí

Nhằm tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện quy định pháp luật phí, lệ phí, ngày 23/9/2013, Bộ Tài chính đã gửi công văn tới UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị số 27/2007/CT-TTg về chấn chỉnh việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

Các phí dịch vụ chung cư  là  khoản thu dịch vụ; không phải là khoản phí, lệ phí thuộc NSNN. Ảnh minh họa - nguồn Internet.Các phí dịch vụ chung cư là khoản thu dịch vụ; không phải là khoản phí, lệ phí thuộc NSNN. Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Không thể coi khoản thu nộp phát sinh là phí, lệ phí phí thuộc NSNN

Theo một số phản ánh thời gian qua cho biết, hiện nông dân phải gánh đến 131 khoản đóng góp, trong đó có 93 loại phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và 38 khoản đóng góp xã hội khác.

Tuy nhiên, cần phải nhìn nhận rằng, trong số các khoản phí, lệ phí liên quan đến nông dân không phải đều là khoản thu thường xuyên hàng năm (vì phí, lệ phí chỉ phải nộp khi được cung cấp dịch vụ); có khoản phí, lệ phí chỉ phải nộp duy nhất 1 lần trong đời như: khai sinh, khai tử,...

Mặt khác, trong thực tế, tại nhiều địa phương phát sinh các khoản đóng góp không phải là phí, lệ phí như: Quỹ khuyến học, quỹ ủng hộ người nghèo,... đây là khoản đóng góp tự nguyện. Và  người dân thường cho rằng có phát sinh các khoản thu nộp thì coi đó là là phí, lệ phí. Như vậy là đã có sự nhầm lẫn, không thể coi khoản thu nộp phát sinh là phí, lệ phí.

Cũng theo đó, các phí dịch vụ chung cư, phí liên quan đến vận chuyển container, phí bến bãi ra vào khu công nghiệp (do công ty đặt ra),... là các khoản thu dịch vụ; không phải là khoản phí, lệ phí thuộc NSNN.

Tăng cường kiểm soát chặt chẽ các loại phí, lệ phí

Tại Danh mục phí, lệ phí ban hành, hiện có 301 khoản phí và lệ phí (171 khoản phí và 130 khoản lệ phí). Bộ Tài chính đã phân cấp cho HĐND cấp tỉnh 28 khoản phí và 11 khoản lệ phí. Tính đến thời điểm hiện nay có 280 khoản phí, lệ phí đã có văn bản hướng dẫn thực hiện.

Trong quá trình thực hiện Pháp lệnh phí, lệ phí, tính đến năm 2007, Bộ Tài chính đã phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương rà soát, bãi bỏ trên 340 khoản phí, lệ phí trước đây ban hành không đúng quy định. Đồng thời, tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân.

Theo đó, Bộ Tài chính yêu cầu các địa phương rà soát tình hình chấp hành pháp luật về phí, lệ phí, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của Pháp lệnh; bãi bỏ ngay những khoản thu phí, lệ phí không có tên trong Danh mục chi tiết phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị định số 24/2006/NĐ-CP. Từ đó, một số khoản phí, lệ phí, như: phí an ninh, trật tự; phí phòng, chống thiên tai... cũng đã được Chính phủ quyết định miễn thu.

Thời gian qua, các địa phương cũng đã nghiêm túc thực hiện, kịp thời có văn bản bãi bỏ các khoản phí, lệ phí được ban hành không đúng thẩm quyền; thực hiện miễn, giảm các khoản phí, lệ phí theo đúng quy định.

Bản thân các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ khi muốn thay đổi các loại phí, lệ phí, sửa đổi... thì cũng phải thực hiện theo đúng quy định. Các Bộ, ngành không thể tự đặt ra các khoản phí mới ngoài các khoản đã có trong Danh mục. Trong thực tế, các văn bản quy định thu phí Bộ Tài chính ban hành đều thực hiện đúng theo quy định tại Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Pháp lệnh phí, lệ phí.

Theo Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội khóa 13, Dự án Luật phí, lệ phí sẽ được trình Quốc hội thông qua vào năm 2015. Hiện Bộ Tài chính đang tiến hành tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Pháp lệnh và nghiên cứu xây dựng dự án Luật.

(T.H)