Bộ Tài chính tích hợp 349/518 DVCTT mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

(eFinance Online) - Bộ Tài chính cho biết, tính đến nay, tổng số dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của Bộ Tài chính 868 dịch vụ, trong đó DVCTT mức độ 1 là 91 (chiếm tỷ lệ 10,48%), DVCTT mức độ 2 là 259 (chiếm tỷ lệ 29,84%), DVCTT mức độ 3 là 62 (chiếm tỷ lệ 7,14%) và DVCTT mức độ 4 là 456 (chiếm tỷ lệ 52,54%). Tổng số DVCTT mức độ 3, 4 là 518 (chiếm tỷ lệ 59,68%). 
Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Về ứng dụng công nghệ thông tin 

Năm 2022, Bộ Tài chính tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành, Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 1874/QĐ-BTC về kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

Cụ thể, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 61/2021/TT-BTC ngày 26/7/2021 hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2022, kế hoạch tài chính – NSNN 3 năm 2022-2024, bao gồm cả các nội dung mua sắm phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin. Hiện nay, Bộ Tài chính đang hoàn thiện dự thảo đề án đổi mới quy trình, nghiệp vụ, ngành Tài chính phù hợp với mô hình kinh tế số.

Đồng thời, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2140/QĐ-BTC ngày 21/12/2020 về quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số tại Bộ Tài chính, xây dựng Kế hoạch ứng dụng chữ ký số và lộ trình sử dụng văn bản điện tử tiến tới thay thế cho văn bản giấy trong điều hành, xử lý công việc.

Ngoài ra, Bộ Tài chính tiếp tục vận hành đảm bảo hoạt động ổn định của hệ thống kết nối chia sẻ dữ liệu số ngành Tài chính, trục liên thông văn bản điện tử ngành Tài chính, đã ban hành kế hoạch thuê dịch vụ nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu dùng chung ngành Tài chính phục vụ tài chính điện tử hướng tới tài chính số.

Bộ Tài chính cho biết chương trình quản lý văn bản và điều hành (chương trình eDocTC) phục vụ công tác điều hành, xử lý tác nghiệp văn bản điện tử trên môi trường mạng áp dụng chữ số điện tử tại tất cả các cấp từ ngày 01/01/2022. Chương trình được triển khai áp dụng cho tất cả cán bộ, công chức của đơn vị cho các đơn vị tại trụ sở cơ quan Bộ (gồm 25 đơn vị) và 04 đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ gồm Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Thời báo Tài chính Việt Nam, Tạp chí Tài chính. Hiện nay, toàn bộ quy trình tin học các nghiệp vụ xử lý văn bản trên chương trình eDocTC được xây dựng tuân thủ theo Quyết định số 258/QĐ-BTC ngày 26/02/2020 của Bộ Tài chính về việc ban hành quy trình tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử qua chương trình quản lý văn bản và điều hành cơ quan Bộ Tài chính.

Đồng thời, hệ thống hỏi đáp chính sách tài chính được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính, đặt tại chuyên mục Hỏi đáp chính sách tài chính. Người dân và doanh nghiệp khi gặp những vướng mắc trong thực hiện các chính sách thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính vào chuyên mục Hỏi đáp chính sách tài chính đặt câu hỏi và gửi đến Bộ Tài chính để được giải đáp.

Bộ Tài chính xác định đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến là ưu tiên hàng đầu trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, để tạo điều kiện thuận lợi, tiết giảm chi phí hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.

Các thủ tục hành chính của Bộ Tài chính đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Tính đến nay, tổng số DVCTT của Bộ Tài chính thực tế triển khai là 868, trong đó số DVCTT mức độ 1 là 91 (tỷ lệ 10,48%); số DVCTT mức độ 2 là 259 (tỷ lệ 29,84%); số DVCTT mức độ 3 là 62 (tỷ lệ 7,14%); số DVCTT mức độ 4 là 456 (tỷ lệ 52,54%). Tổng số DVCTT mức độ 3, 4 là 518 (tỷ lệ 59,68%). 

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương phải cung cấp 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trong năm 2020. Đến nay, Bộ Tài chính đã hoàn thành kết nối, tích hợp 349/518 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đạt tỷ lệ 67,37% (vượt hơn 30% so với yêu cầu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 và Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ). 

Bên cạnh đó, dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính cung cấp ngày càng nhiều tiện ích, giúp giảm thời gian, chi phí, đem lại sự hài lòng cho các tổ chức và cá nhân, doanh nghiệp khi tham gia giao dịch với cơ quan tài chính. Vì vậy, các dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính luôn được người dân, tổ chức, doanh nghiệp, đánh giá cao.

Hiện nay, Bộ Tài chính đã kết nối với hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và hoàn thành cung cấp dữ liệu 15/15 chỉ tiêu kinh tế xã hội Bộ Tài chính phải báo cáo lên Chính phủ theo Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 24/2/2020 của Chính phủ về Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; 05/09 chỉ tiêu điều hành hằng ngày theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 4699/VPCP-KSTT ngày 12/6/2020 của Văn phòng Chính phủ, một số chỉ tiêu điều hành hằng ngày quan trọng như: Thu NSNN, chứng khoán, thuế, hải quan... Đến nay hệ thống đã phục vụ rất tốt cho công tác điều hành của lãnh đạo Bộ Tài chính cũng như cung cấp dữ liệu đầy đủ lên hệ thống thông tin của Chính phủ, cung cấp thông tin kịp thời cho công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ.

Hiện đại hóa lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc

Theo Bộ Tài chính, hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% chi cục thuế trực thuộc. Tính đến nay có 849.050 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, đạt 99,7% số doanh nghiệp đang hoạt động, số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận từ ngày 01/01/2022 đến nay là 3.135.455 hồ sơ.

Tổng cục Thuế đã phối hợp với 55 ngân hàng thương mại  và 63 cục thuế triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử và tuyên truyền, vận động doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ. Tính đến nay, số lượng doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế là 843.663 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 99%.

Từ ngày 01/01/2022 đến nay, số lượng doanh nghiệp hoàn thành đăng ký dịch vụ với ngân hàng là 841.643 doanh nghiệp, đạt 98,8% trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động. Từ ngày 01/01/2021 đến thời điểm báo cáo, các doanh nghiệp đã nộp tiền thuế thông qua 1.012.520 giao dịch nộp thuế điện tử với số tiền trên 122.684 tỷ đồng và 5.870.482 USD.

Tính từ ngày 01/01/2022 đến nay, tổng số doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử là 2.411 trên tổng số 2.432 doanh nghiệp hoàn thuế, đạt 99,1%; số hồ sơ tiếp nhận điện tử là 2.886 hồ sơ trên tổng số 2.915 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99%; tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn là 1.567 hồ sơ với tổng số tiền đã giải quyết hoàn là hơn 10.353 tỷ đồng.

Triển khai Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ, Bộ Tài chính đã triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 6 tỉnh, thành phố (giai đoạn 1) gồm: TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP. Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Định và Phú Thọ, đến nay, đã có trên 489.000 doanh nghiệp đăng ký và sử dụng HĐĐT theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Đồng thời, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 206/QĐ-BTC ngày 24/02/2022 về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố, dự kiến triển khai trên toàn quốc từ tháng 4/2022.

Bộ Tài chính cho biết, ngày 14/12/2021, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 4899/TCT-CNTT về việc triển khai ứng dụng thuế điện tử cho thiết bị di động (eTax Mobile 1.0). Tính từ ngày 01/01/2022 đến nay, tổng số lượng người nộp thuế (NNT) sử dụng ứng dụng eTax Mobile là 9.418 NNT, số lượng NNT đăng ký tài khoản qua app là 13.183 NNT, số giao dịch nộp thuế qua app là 1.793 giao dịch với tổng số tiền trên 4,5 tỷ đồng.

Triển khai cơ chế một cửa quốc gia, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành để hoàn thành triển khai các thủ tục hành chính trên Cơ chế một cửa quốc gia trong năm 2022. Tính đến nay, có 244 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành được chính thức triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia, với gần 4,9 triệu hồ sơ của trên 51,8 nghìn doanh nghiệp tham gia.

Trong quý I/2022, Việt Nam tiếp tục trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử với tất cả 9 nước ASEAN. Đang triển khai kết nối thử nghiệm trao đổi tờ khai hải quan ASEAN theo kế hoạch của ASEAN, hoàn thành trao đổi thử nghiệm tờ khai hải quan xuất khẩu với Liên minh kinh tế Á – Âu qua kênh truyền internet mở cũng như hoàn thành thiết lập kênh kết nối an toàn và đang trao đổi thử nghiệm qua kênh kết nối an toàn.

Đối với hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS và các hệ thống công nghệ thông tin tập trung của ngành Hải quan, Tổng cục Hải quan tiếp tục quản lý, giám sát và đảm bảo vận hành Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS và các hệ thống công nghệ thông tin tập trung của ngành Hải quan ổn định 24/7, đảm bảo an ninh, an toàn, đường truyền thông suốt phục vụ đắc lực cho việc thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu. 

Thêm vào đó, Tổng cục Hải quan đã xây dựng và triển khai thành công hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng, kho, bãi (VASSCM) tại 33/35 cục hải quan tỉnh, thành phố, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp cảng, kho, bãi, giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu, tăng cường hiệu quả giám sát của cơ quan hải quan.

Hiện nay, Bộ Tài chính hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ về việc kết nối và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan chính phủ với các bên liên quan thông qua Cơ chế một cửa quốc gia trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa trên cơ sở ý kiến của các thành viên Chính phủ.

Cũng theo Bộ Tài chính thực hiện triển khai hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) trong toàn hệ thống kho bạc đã giúp gắn kết các khâu của quy trình quản lý ngân sách nhà nước (NSNN), đặc biệt là giữa khâu thực hiện với các khâu khác của quy trình quản lý; cải cách công tác kế toán NSNN, chuyển từ kế toán tiền mặt sang kế toán tiền mặt điều chỉnh; đồng thời, hỗ trợ các bộ, ngành trong việc phân bổ NSNN.

Trong công tác thu, chi NSNN, kho bạc đã phối hợp chặt chẽ với các hệ thống ngân hàng để đảm bảo công tác thu, chi, thanh toán được thông suốt, tạo thuận lợi cho người nộp NSNN và thanh toán chi trả kịp thời cho các đối tượng hưởng NSNN; duy trì hoạt động ổn định của các hệ thống thanh toán trong nội bộ hệ thống kho bạc nhà nước và thanh toán với các hệ thống ngân hàng đảm bảo thông suốt, kịp thời và an toàn.

Phương An