Bộ Tài chính xin ý kiến dự thảo báo cáo công khai dự toán NSNN 2020

(eFinance Online) - Bộ Tài chính cho biết, từ ngày 25/10/2019 đến hết ngày 12/11/2019, Bộ Tài chính lấy ý kiến về dự toán NSNN năm 2020 trình Quốc hội. Mọi ý kiến kiến đóng góp, tham gia hoặc câu hỏi thắc mắc về nội dung trên được Bộ Tài chính tiếp nhận qua hòm thư điện tử TKNS@mof.gov.vn.
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Theo đó, thực hiện quy định của Luật NSNN 2015, Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN và Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai NSNN đối với các cấp ngân sách. Trên cơ sở báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội về dự toán NSNN năm 2020, Bộ Tài chính xây dựng báo cáo công khai dự toán NSNN năm 2020 và xin ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân.

Theo Bộ Tài chính tỷ lệ bội chi NSNN năm 2020 dự kiến là 3,44% GDP (tương ứng 234,8 nghìn tỷ đồng). Trong đó, bội chi ngân sách trung ương là 3,2% GDP và bội chi ngân sách địa phương là 0,24% GDP. 

Dự toán thu cân đối NSNN năm 2020 là 1.512,3 nghìn tỷ đồng, tăng 3,8% so với ước thực hiện năm 2019. Cụ thể, dự toán thu nội địa là 1.264,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 83,6% tổng thu cân đối NSNN. Trong đó: thu tiền sử dụng đất là 95,9 nghìn tỷ đồng, thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 31,7 nghìn tỷ đồng, thu nội địa từ thuế, phí đạt 1.018,1 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 12,5% so với ước thực hiện năm 2019 (đã loại trừ một số nguồn thu lớn đã đi vào ổn định, khó có mức tăng trưởng cao).

Dự toán thu dầu thô là 35,2 nghìn tỷ đồng, giảm 11,6 nghìn tỷ đồng (-25%) so với ước thực hiện năm 2019. Dự toán thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu là 208 nghìn tỷ đồng, giảm 3 nghìn tỷ đồng (-1,4%) so với ước thực hiện năm 2019. Dự toán thu viện trợ là 5 nghìn tỷ đồng.

Về chi NSNN, dự kiến dự toán chi cân đối NSNN năm 2020 là 1.747,1 nghìn tỷ đồng, tăng 7% so với dự toán năm 2019, bằng 25,7% GDP.

Trong đó, dự toán chi đầu tư phát triển là 470,6 nghìn tỷ đồng, tăng 9,6% so dự toán năm 2019, chiếm 26,9% tổng chi NSNN và là năm có tỷ trọng chi đầu tư phát triển cao nhất từ năm 2016 đến nay. Dự toán chi trả nợ lãi là 118,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 6,8% tổng chi NSNN. Dự toán chi thường xuyên là 1.056,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 60,5% tổng chi NSNN. Dự toán chi tạo nguồn cải cách tiền lương và tinh giản biên chế là 61,5  nghìn tỷ đồng.

Báo cáo gồm 4 phần:

- Phần I: Đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019

- Phần II: Dự kiến dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

- Phần III: Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022

- Phần IV: Phụ lục số liệu liên quan

Bộ Tài chính hoan nghênh và mong muốn nhận được các ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân để góp phần đưa công tác xây dựng dự toán ngân sách nhà nước ngày càng minh bạch, hiệu quả, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội và hướng tới các mục tiêu phục vụ xã hội, cộng đồng một cách tốt nhất.

*** Dự toán NSNN năm 2020 xem tại đây.

Quang Minh