Bộ Tài chính xin ý kiến về mức khoán công tác phí từ 2017

(eFinance Online) - Bộ Tài chính đang xin ý kiến rộng rãi dự thảo Thông tư quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Dự thảo có một số điều chỉnh liên quan tới thanh toán khoán kinh phí đối với các loại công tác phí từ chi phí đi lại đến tiền thuê phòng nghỉ.

Về thanh toán khoán kinh phí sử dụng ô tô khi đi công tác, khoán tiền tự túc phương tiện đi công tác, dự thảo quy định: Đối với cán bộ lãnh đạo có tiêu chuẩn được bố trí xe ô tô đưa đi công tác theo quy định của Thủ tướng Chính phủ nhưng cơ quan không bố trí được xe ô tô cho người đi công tác hoặc tự nguyện đăng ký thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô khi đi công tác thì được thanh toán theo quy định về khoán kinh phí sử dụng ô tô khi đi công tác tại Thông tư số 159/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số Điều của Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Theo đó, mức khoán sẽ được tính bằng đơn giá khoán nhân khoảng cách thực tế đi công tác hàng năm của từng chức danh.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức không có tiêu chuẩn được bố trí xe ô tô khi đi công tác, nhưng nếu đi công tác cách trụ sở cơ quan từ 10 km trở lên (đối với các xã thuộc địa bàn kinh tế xã hội khó khăn theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ) và từ 15 km trở lên (đối với các xã còn lại) mà tự túc bằng phương tiện cá nhân của mình thì được thanh toán khoán tiền tự túc phương tiện bằng 0,2 lít xăng/km tính theo khoảng cách địa giới hành chính và giá xăng tại thời điểm đi công tác và được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

Về mức khoán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác, dự thảo nêu rõ: Đi công tác ở quận thuộc Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng và các thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh thì mức khoán là 450.000 đồng/ngày/người.

Nếu đi công tác tại huyện thuộc các thành phố trực thuộc trung ương, tại thị xã, thành phố còn lại thuộc tỉnh thì mức khoán là 350.000 đồng/ngày/người. Nếu đi công tác tại các vùng còn lại thì mức khoán là 300.000 đồng/ngày/người.

Lãnh đạo cấp Bộ trưởng, Thứ trưởng và các chức danh tương đương nếu nhận khoán thì mức khoán phòng nghỉ là 1.000.000 đồng/ngày/người, không phân biệt nơi đến công tác.

Các mức khoán thuê phòng nghỉ này đều cao hơn 100.000 đồng/ngày/người so với mức khoán đang áp dụng hiện nay.

Mức thanh toán khoán tiền công tác phí theo tháng cũng được Bộ Tài chính dự kiến nâng lên. Trong đó, đối với cán bộ cấp xã thường xuyên phải đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng; cán bộ thuộc các cơ quan, đơn vị còn lại phải thường xuyên đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị quy định mức khoán tiền công tác phí theo tháng cho cán bộ đi công tác lưu động để hỗ trợ cán bộ tiền gửi xe, xăng xe theo mức 500.000 đồng/người/tháng thay vì 300.000 đồng như hiện nay.

Các quy định khác về tiêu chuẩn mua vé máy bay đi công tác trong nước, mức phụ cấp lưu trú, mức thanh toán theo hóa đơn thực tế, điều kiện, hồ sơ chứng từ thanh toán,... về cơ bản vẫn được giữ như hiện hành.

Dự kiến Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Các nội dung quy định tại Thông tư này áp dụng từ năm ngân sách 2017.

(T.H)