Bộ Tài chính yêu cầu đẩy nhanh triển khai Thông tư số 54

Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị các địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Trong đó, văn bản hướng dẫn một số nội dung như: việc thiết lập hồ sơ ban đầu của công trình; việc xác định giá trị công trình khi lập Biên bản kiểm tra hiện trạng và xác định lại giá trị công trình; tổ chức thiết lập hồ sơ ban đầu và xác định giá trị công trình; thời gian và tỷ lệ khấu hao công trình; xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với công trình...

Bên cạnh đó, đối với việc kê khai, đăng nhập dữ liệu vào Phần mềm Quản lý tài sản là công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung, văn bản nêu rõ, tháng 7/2014, Bộ Tài chính đã tổ chức tập huấn và chuyển giao Phần mềm cho các cán bộ thuộc Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố. Để có hồ sơ đăng nhập dữ liệu vào Phần mềm, UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị được giao quản lý công trình, khai thác lập báo cáo kê khai lần đầu theo Phụ lục số 01-PL/CTNSNT ban hành kèm theo Công văn số 4718/BTC-QLCS ngày 11/4/2014 của Bộ Tài chính, để đăng nhập dữ liệu vào Phần mềm xong trước 30/9/2014.

(T.H)