Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trình bày Báo cáo Quyết toán NSNN năm 2013

Chiều ngày 20/5, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã trình bày Báo cáo Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trình bày Báo cáo Quyết toán NSNN năm 2013. Ảnh nguồn: MOF.Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trình bày Báo cáo Quyết toán NSNN năm 2013. Ảnh nguồn: MOF.
Mặc dù triển khai nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2013 đã được Quốc hội quyết định trong điều kiện kinh tế thế giới và trong nước có nhiều khó khăn nhưng với những giải pháp kịp thời được Chính phủ đưa ra; sự vào cuộc của các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương và sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân nền kinh tế nước ta đã từng bước có chuyển biến tích cực. Nhờ đó, kết quả thu, chi NSNN năm 2013 cơ bản đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ Quốc hội quyết định; thực hiện các chính sách an sinh xã hội; phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai; bảo đảm an ninh, quốc phòng.

Tại Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khoá XIII đã quyết định nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2013 như sau: Tổng số thu: 816.000 tỷ đồng; Tổng số chi: 978.000 tỷ đồng; Bội chi: 162.000 tỷ đồng, tương đương 4,8% GDP, sau được điều chỉnh là 195.500 tỷ đồng, tương đương 5,3% GDP theo Nghị quyết số 54/2013/QH13 ngày 12/11/2013 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội về dự toán NSNN năm 2013; trên cơ sở thẩm định, tổng hợp quyết toán ngân sách các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương theo quy định của Luật NSNN, ý kiến của Kiểm toán Nhà nước (KTNN), ý kiến của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã có báo cáo quyết toán NSNN năm 2013 (số 210/BC-CP ngày 14/5/2015).

Theo đó, Quyết toán NSNN năm 2013: tăng 12.348 tỷ đồng. Cụ thể, Dự toán thu NSNN: 816.000 tỷ đồng, quyết toán 828.348 tỷ đồng; tăng 1,5% (12.348 tỷ đồng) so với dự toán, chủ yếu do tăng thu từ dầu thô và tăng thu tiền sử dụng đất; trong đó tăng chủ yếu ở ngân sách địa phương (NSĐP) là 16.763 tỷ đồng; không kể các khoản ghi thu, ghi chi và viện trợ sử dụng theo mục tiêu quy định, thì thu NSNN hụt so với dự toán là 4.797 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương (NSTW) hụt là 21.560 tỷ đồng. Trong đó,

Thu nội địa từ sản xuất, kinh doanh (không kể thu từ dầu thô và thu về nhà, đất): Dự toán 499.793 tỷ đồng, quyết toán 513.090 tỷ đồng, tăng 2,7% (13.297 tỷ đồng) so với dự toán. Số tăng thu chủ yếu nhờ thu 29.100 tỷ đồng cổ tức và lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước theo Nghị quyết số 54/2013/QH13 ngày 12/11/2013 của Quốc hội.

Thu dầu thô: Dự toán 99.000 tỷ đồng, quyết toán 120.436 tỷ đồng, tăng 21,7% (21.436 tỷ đồng) so với dự toán; tăng thu lãi nước chủ nhà được chia giai đoạn 2009 - 2011 theo Nghị quyết số 548/NQ-UBTVQH13 ngày 18/12/2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu: Dự toán 166.500 tỷ đồng, quyết toán 129.385 tỷ đồng, đạt 77,7% (giảm 37.116 tỷ đồng) so với dự toán. Chủ yếu do giá trị các mặt hàng có thuế suất cao giảm mạnh so với kế hoạch. Bên cạnh đó, thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ là 91.482 tỷ đồng, tăng so với dự toán là 21.482 tỷ đồng, làm giảm thu cân đối NSNN tương ứng.

Quyết toán số bội chi là 236.769 tỷ đồng, vượt 41.269 tỷ đồng so với mức Quốc hội đã điều chỉnh, bằng 6,6% GDP thực tế.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng lý giải, nguyên nhân số bội chi năm 2013 là do tăng chi từ nguồn vốn ODA là 29.422 tỷ đồng và tăng chi trả nợ Quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng 13.190 tỷ đồng phát sinh năm 2011, nên theo quy định phải tăng mức bội chi ngân sách tương ứng.

Bộ trưởng bày tỏ, số tăng chi vốn ODA chủ yếu cho đầu tư (28.682 tỷ đồng) gồm các dự án cần đẩy nhanh tiến độ nên giải ngân cao hơn dự kiến như: Dự án Cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải, Cầu Nhật Tân, Đường sắt Đô thị Hà Nội - Hà Đông… và có 5.773 tỷ đồng giải ngân từ năm trước, sang năm 2013 đủ thủ tục ghi thu ghi chi vào NSNN theo quy định. Số tăng chi đầu tư này chủ yếu cho lĩnh vực giao thông, nông và lâm nghiệp.

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, nhờ kiểm soát chặt chẽ và tiết kiệm chi ngân sách từ nguồn vốn trong nước giảm 1.343 tỷ đồng nên mức tăng bội chi NSNN là 41.269 tỷ đồng.

Bộ trưởng cũng cho biết, về nguồn bù đắp: vay trong nước 180.347 tỷ đồng; vay ngoài nước 56.422 tỷ đồng. Theo Bộ trưởng, với kết quả thực hiện dự toán thu, chi, bội chi như trên, tính đến 31/12/2013, so với GDP thực tế, dư nợ Chính phủ bằng 42,6%, dư nợ ngoài nước của quốc gia bằng 37,3%, nợ công bằng 54,5%; trong giới hạn theo quy định của Quốc hội...

(T.H - tổng hợp)